Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.03-0018-C0001
Номер на проект: 12-32-18
Наименование: Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2012
Начална дата: 16.11.2012
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване и усъвършенствуване на стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна среда/точка за обмен на пространствени данни за осигуряване на административно обслужване, ориентирано към потребителя
Дейности: Дейност 1: Аналитични дейности 1. Проучване и анализ на националната и европейска нормативна база, свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез портали. 2. Проучване и анализ на европейските изисквания, стандарти и формати за изграждане на инфраструктура на пространствени данни и постигане на оперативна съвместимост на масиви от данни и услуги с тях. 3. Проучване и анализ на националната инфраструктура за пространствена информация. (софтуер, хардуер, комуникации, формат на данните, скорости на обмен) вкл. тематични портали. 4. Разработване на технически проект за изграждане на национален WEB-портал за пространствени данни в съответствие с европейските и националните изисквания.
Дейност 10: Управление на проекта За постигане целите на проекта и гарантиране неговото изпълнение е необходимо: 1. Осъществяване на текущ контрол за спазване на сроковете и изпълнението на задачите върху всички изпълнители на дейностите по проекта. 2. Верификация на направените разходи. 3. Подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК. 4. Подготовка и провеждане на обществени поръчки за съответните проектни дейности.
Дейност 7: Доставка на материални активи 1. Web Application Firewall, Rack-mountable – устройство за защитна на Web-сървъри от външни атаки; 2. KVM Switch, 16 ports, Rack-mountable – устройство за управление на сървъри с Web-интерфейс; 3. Ethernet Switch, 24 ports 10/100/1000 GE; Auto MDI/MDIX; sup. VLAN; Broadcast storm control; Port Mirroring; Web-base HTTPS, Telnet; Rack-mountable; 4. Ethernet Switch 48 ports 10/100/1000 GBE + 4SFP; supporting VLAN; port mirroring; web-based HTTPS management; Rack-mountable; 5. UPS трифазен, 15kVA; 6. Допълнителен модул за разширение с батерии за UPS – трифазен; 7. Секюрити модул еквивалентен на Cisco ASA 5520; (интружън превеншън) – ASA-SSM-CSC-10; 8. RAM памет за сървъри еквивалентна на IBM xSeries 3950, ECC DDR2-5300, 16GB за сървър;; IBM xSeries 336, 8GB за сървър; IBM xSeries 306, 16GB за сървър; IBM xSeries 3550, 16GB за сървър; 9. Сървър – Min 2 CPU, еквивалентен на Intel Xeon 5670, Min RAM 64GB; SCSI/SATA/RAID5; 3xHDD 1TB; Rack-mountable, резервирани захранващи блокове; 10. Операционна система еквивалентна на Windows Server 2008 R2 с опция за виртуализация; 11. Батерии еквивалентни на IBM TotalStore DS3400 12. Батерии еквивалентни на IBM TotalStore DS4800 13. LAN тестер – мрежов тестер с дисплей – възможност за тестване на UTP, STP, FTP Ethernet мрежи 10/100/1000, проверка на PoE, VoIP опция, пълен комплект принадлежности, 2 допълнителни комплекта батерии; 14. Маршрутизатор – 4(3) x GE; support BGP, OSPF, RIP, Static, ECMP; Multicast, PIM SM, SSM, IGMP; Firewall and Routing PPS (64 Byte); Maximum Number of VLANs: 256, Fault Tolerance; IPv4, IPv6 support.
Дейност 2: Разработка на нормативни документи 1. Разработване на проект на програмна стратегия за изграждане на националната инфраструктура на пространствена информация за постигане на оперативна съвместимост и осигуряване на достъп за държавната администрация и гражданите, в съответствие с пътната карта за хармонизиране с директива 2007/2/ЕО, регламентите към нея, закона за достъп до пространствени данни и Решение (ЕО) № 442/2009 по отношение на наблюдението и докладването; 2. Изготвяне на проект на пътна карта за изпълнение на разработената програмна стратегия.
Дейност 5: Обучения 1. Обучение на потребителите от държавната и общинската администрация за работа с НППД – 100 служители; 2. Обучение на системни администратори за поддържане на работоспособни функции на НППД – 10 служители.
Дейност 4: Разработка на процедури за осигуряване на работоспособност на националния портал за пространствени данни Създаване на план и методика за тестване на националния портал за пространствени данни съгласно изискванията за качество на услугата, определени в регламента за мрежови услуги, и изискванията за изпитване на Европейския портал за достъп до пространствени данни; - автоматизирани тестове – проверка на работата на системата в процес на натоварване – performance testing, load testing, stress testing, regression testing, user-interface testing, -функционални тестове – проверка на функционалността на портала в съответствие с функционалните изисквания.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност - Изработване и публикуване на прес-съобщение за национални медии за обявяване на старта и края на проекта, целите и резултатите; - Организиране на две пресконференции: встъпителна за оповестяване началото на проекта и заключителна за отчитане на резултатите от проекта; - Организиране на кръгла маса с участие на целевите групи за дискутиране на дейностите по разработване на програмната стратегия за изграждане на националната инфраструктура за пространствената информация в съответствие с пътната карта за хармонизиране с Директива 2007/2/ЕО, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствени данни; - Изработване и разпространяване на рекламни материали с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК; - Изработване на рекламен футляр (джоб) от картон със закрепен диск – 500 бр.
Дейност 6: Разработка на софтуерна система за създаване на електронни масиви от пространствени данни за наличните в ИА „ЕСМИС” пространствени данни Разработка на система за създаване на електронни масиви от пространствени данни, налични в ИА „ЕСМИС” върху хартиен носител, реализираща следните функции: - въвеждане; - редактиране; - визуализиране; - изготвяне на справки.
Дейност 9: Одит на проекта Одитът ще бъде извършван съгласно нормативните изисквания. С оглед времетраенето на проекта и с цел улесняване на управлението му, избраният след процедура по ЗОП одитор ще представя доклади в средата и в края на проекта.
Дейност 3: Технологични разработки: 1. Софтуерна разработка и въвеждане в експлоатация на НППД. Предварителната информация за основните дейности по разработката и основните функции на НППД са: - разработка на структурата на базите от данни; - разработка на потребителска функционалност; - разработка на XML експорт и импорт към базите от данни; - осигуряване на едногодишна поддръжка на НППД; - осигуряване на входна точка към потребители и предлагане на клиентски достъп до мрежови услуги в съответствие с националните и европейските изисквания с фокус върху услугите за намиране, разглеждане, изтегляне и трансформация; - осигуряване на потребителски интерфейс на български и английски език, който да позволява лесно да се намират и достъпват пространствени данни и услуги - използване на отворени стандарти, модулност и мащабируемост; - прилагане на европейски технически и системни изисквания и стандарти, необходими за постигане на хармонизация на услуги и данни; - прилагане на изискваните международни и отворени стандарти за масиви от пространствени данни и услуги, дефинирани в нормативните документи, свързани с изграждане на НИПД. - осигуряване възможности за надграждане; - улеснено настройване и конфигуриране на потребителски интерфейс; да работи под различни операционни системи; да бъде независим от вида на интернет браузера; - създаване на оперативно съвместими услуги за изтегляне и разглеждане на наличните референтни пространствени данни съгласно изискванията на спецификациите за съответните данни, правилата за прилагане, регламентите за оперативна съвместимост и мрежови услуги; - осигуряване на възможност за кеширане на данни на локален сървър или на компютър на потребителя. - системна интеграция на всички компоненти на портала; - конфигурация и настройка на всички хардуерни и софтуерни компоненти на портала; - осигуряване на защита от външни въздействия. 2. Интегриране в НППД на система за въвеждане, редактиране и валидиране на метаданни, създадена от предишни проекти в ИА „ЕСМИС”, създадена съгласно изискванията на регламента на ЕС, относно метаданните: - осигуряване на достъп до функциите на системата за въвеждане, редактиране и валидиране на метаданни в рамките на НППД; - осигуряване на възможност за допълване на метаданните за наличните масиви от пространствени данни, създадени от предишни проекти на ИА „ЕСМИС” с прилагане на изискванията на Регламента на ЕК по отношение на метаданните; - развитие на услуга за намиране на метаданни в създадения национален портал за пространствени данни, съобразени с изискванията на регламента за мрежови услуги и Правилата за прилагане; 3. Трансфер на наличните референтни пространствени данни в .shp и .tif формат в НППД, създадени от предишни проекти, прилагайки изискванията на регламентите и указанията на ЕК за постигане на оперативна съвместимост на пространствените данни за съответната тема.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ламбаджиев Стандарт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 034 458 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 423 025 BGN
2014 14 521 BGN
2015 - 437 545 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 359 571 BGN
2014 12 343 BGN
2015 - 371 914 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 454 BGN
2014 2 178 BGN
2015 - 65 632 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 По Дейност 1 - Бр. доклади с направените проучвания и анализи.
Индикатор 3 По Дейност 1 - Бр. технически проект за изграждане на националния портал за пространствени данни
Индикатор 4 По Дейност 2 - Бр. проекти на програмна стратегия
Индикатор 5 По Дейност 2 - Бр. проекти на пътна карта за изпълнение на програмната стратегия
Индикатор 6 По Дейност 3 - Бр. разработен и въведен в експлоатация национален портал за пространствени данни
Индикатор 7 По Дейност 3 - Бр. реализирани услуги за намиране на метаданни за масиви от пространствени данни и услуги
Индикатор 8 По Дейност 3 - Бр. реализирани услуги за разглеждане, изтегляне и трансформиране на пространствени данни
Индикатор 9 По Дейност 3 - Бр. допълнени и структурирани бази данни с валидирани метаданни и масиви от пространствени данни
Индикатор 10 По Дейност 4 - Бр. методики за провеждане на тестове
Индикатор 11 По Дейност 4 - Бр. протоколи от приемателна комисия и таблица с успешно преминали тестове
Индикатор 12 По Дейност 5 - Брой на обучени служители от държавна и общинска администрация
Индикатор 13 По Дейност 5 - Брой обучени служителя от ИА „ЕСМИС” за работа и поддръжка на НППД
Индикатор 14 По Дейност 6 - Бр. разработени системи
Индикатор 15 По Дейност 6 - Брой обучени служители от ИА „ЕСМИС” за работа със системата
Индикатор 16 По Дейност 7 - Web Application Firewall
Индикатор 17 По Дейност 7 - KVM комутатор
Индикатор 18 По Дейност 7 - Ethernet комутатори
Индикатор 19 По Дейност 7 - UPS трифазен, 15kVA
Индикатор 20 По Дейност 7 - Допълнителен модул за разширение с батерии за UPS – трифазен
Индикатор 21 По Дейност 7 - Секюрити модул, еквивалентен на CISCO ASA 5520; ASA-SSM-CSC-10
Индикатор 22 По Дейност 7 - RAM памет за сървъри IBM xSeries 3550, ECC DDR2-5300 , 16GB
Индикатор 23 По Дейност 7 - IBM xSeries 336, 8GB
Индикатор 24 По Дейност 7 - IBM xSeries 306, 16GB
Индикатор 25 По Дейност 7 - IBM xSeries 3950, 16GB
Индикатор 26 По Дейност 7 - Сървър – 2 CPU еквивалентни на Intel Xeon 5670, RAM 64GB; SCSI/SATA/RAID5; 3xHDD 1TB
Индикатор 27 По Дейност 7 - Операционна система еквивалентна на Windows Server 2008 R2, възможност за виртуализация
Индикатор 28 По Дейност 7 - Батерии еквивалентни на IBM TotalStore DS3400
Индикатор 29 По Дейност 7 - Батерии еквивалентни на IBM TotalStore DS4800
Индикатор 30 По Дейност 7 - LAN тестер
Индикатор 31 По Дейност 7 - Маршрутизатор
Индикатор 32 По Дейност 7 - Техническа документация
Индикатор 33 По Дейност 8 - Бр. разпространени прес-съобщения
Индикатор 34 По Дейност 8 - Бр. статии и интервюта в медиите по проекта
Индикатор 35 По Дейност 8 - Брой проведени пресконференции по пр. предложение
Индикатор 36 По Дейност 8 - Бр. кръгли маси
Индикатор 37 По Дейност 8 - Брой папки
Индикатор 38 По Дейност 8 - Брой химикалки
Индикатор 39 По Дейност 8 - Брой бележници
Индикатор 40 По Дейност 8 - Брой баджове
Индикатор 41 По Дейност 8 - Брой флаш USB-2 GB за презентац. материали
Индикатор 42 По Дейност 8 - Брой банери с наименованието на проекта, с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и и ОПАК
Индикатор 43 По Дейност 8 - Брой Note Pad с визуализация на проекта, цветен печат, формат А4, 20 листа
Индикатор 44 По Дейност 8 - Брой футляри /джоб/ с диск с демо- презентация на работещия НППД
Индикатор 45 По Дейност 9 - Бр. разработени междинни и окончателен доклади
Индикатор 46 По Дейност 10 - Брой проведени обществени поръчки
Индикатор 47 По Дейност 10 - Брой сключени договори
Индикатор 48 По Дейност 10 - Брой протоколи за приемане на изпълнението
Индикатор 49 По Дейност 10 - Брой изготвени междинни технически доклади и окончателен с финансови отчети
Индикатор 50 По Дейност 10 - Бр. отчети на отработените часове на ЕУП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз