Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.03-0003-C0001
Номер на проект: 12-32-3
Наименование: Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система (ГИС) на МРРБ
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2012
Начална дата: 16.11.2012
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към усъвършенстване на съществуващата ГИС на МРРБ, подобряване на информа-ционно-комуникационната среда и осигуряване на оперативна съвместимост за гарантиране модерно обслужване, опти-мизация на работните процеси и засилване на прозрачността в работата на администрацията.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление, вътрешен мониторинг и отчетност. Сформиране на екип по проекта. Проектопредложението предвижда екипът за управление на проекта да се състои от общо 4 души. Разпределението на функциите между членовете е подробно разписано в т. 4в. Разработване на подробен план за работа и разпределение на задачите в екипа. Уточняване на комуникационни канали и правила. Организационна структура. Разработване на процедури във връзка с документооборота и изразходването на финансовите средства. Система за мониторинг и контрол на изпълнението. Период на реализация: през цялата продъл-жителност на проекта.
Дейност 2: Разработване на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на дейността проектът предвижда подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители, в съответствие със ЗОП . Изборът ще се подчинява на критерии за компетентност, ресурсно осигуряване, предишен опит и финансова стабилност на фирмите доставчици на услуги. Дейността се реализира от екипа за управление на проекта. По проведените процедури ще бъдат избрани изпълнители за дейности 4, 6, 7, 8, 9 и 10. Период на реализация: 1-3 месеци от плана за изпълнение на проекта
Дейност 3: Определяне на базови слоеве, предоставяни от МРРБ и свързаните с тях атрибутни и мета данни ГИС на МРРБ използва и визуализира растерни и векторни слоеве, представени във формат на геобаза данни и шейп. Всеки слой представлява съвкупност от геопространствени обекти, от своя страна всеки обект съдържа данни, които го характеризират – графични и атрибутни данни. В действащата система, атрибутните данни са частично попълнени, без да покриват необходимите за анализ характеристики. Към слоя или към всеки обект има мета данни, които характеризират вида на графичните и атрибутни данни (дефинирането и използването на мета данни е определено от INSPIRE), които също не са попълнени. Настоящата дейност цели допълването на обектите с атрибутните им и мета данни и определяне на извадки от тях според правата на достъп. Дейността се извършва от трима експерти на МРРБ по проекта в продължение на десет месеца. Период на реализация: месеци 4 до 13-ти вкл. от плана за действие на проекта.
Дейност 4: Оптимизиране начина на визуализация на геопространствени данни Визуализацията на растерни и векторни геопространствени данни за цялата територия на България и осигурена възможност за предвижване чрез „индексна“ карта, изисква оптимизирането им чрез създаване на т.нар. пирамиди или с използване на иновативен подход за създаване на структури според мащаба на визуализация. В настоящата дейност ще бъде използван вторият подход (създаване на структури), който съществено ускорява визуализацията. Оптимизирането засяга основно топографските карти с мащаби 1:1 000 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:10 000, 1:5 000, релефа, изложенията, наклони, речна система, пътна мрежа, населени места, КВС (карта на възстановената собственост), ортофото заснемане, хоризонтали и водосбори. Дейността ще се извърши от избран по дейност 2 външен изпълнител. Период на реализация: месеци 4 до 18-ти вкл. от плана за действие на проекта.
Дейност 5: Интегриране на други геопространствени данни, собственост на МРРБ в единна система за визуализация Към действащата система следва да се включат геопространствени данни, които са собственост на МРРБ и подчинените му структури. Това са данни свързани с технически правила и норми, инвестиционни проекти, критични обекти и др. Данните трябва да се преструктурират в някой от стандартните геопространствени формати за интегриране или да бъдат въведени от хартиен носител и да се допълнят атрибутните и съответстващите им мета данни. Поради спецификата на дейността, в изпълнението й ще бъдат включени всички експерти на МРРБ по проекта в продължение на десет месеца. Период на реализация: месеци 4 до 18-ти вкл. от плана за действие на проекта.
Дейност 6: Интегриране на геопространствени данни от други администрации и фирми на основата на OGC стандарти Интегрирането на данни от други администрации и фирми се базира на идеята за разпределени бази, което предполага наслагване на слоеве от различни източници и интерактивната им визуализация при използването на утвърдени международни стандарти за предоставяне на услуга. От гледна точка на потребителя (клиента) на системата източника на данни е невидим, но реално той е при собственика на геопространствените данни / слоеве. Резултатът от интегрирането е наличието и визуализацията на достоверни и оперативни данни. За реализацията на дейността е необходимо „собственика“ на данни да ги предоставя под формата на услуга и естествено добра интернет комуникация, непрекъснат режим на работа на неговият сървър и дефиниран от него обхват. Обучение на 5 експерти на МРРБ за начина на създаване и интегриране на геопространствени и атрибутни данни. Дейността ще се извърши от избран по дейност 2 външен изпълнител. Период на реализация: месеци 4 до 18-ти вкл. от плана за действие на проекта.
Дейност 7: Система за редуциране на данните и транспортируемост на проекта Създава се допълнителен модул, чрез който могат да се правят извадки от наличните геопространствени данни по зададени условия (параметри) или те се редуцират с цел прехвърляне на ограничено физическо пространство. В рамките на същата дейност ще бъде осигурена възможност за прехвърлянето на системата на алтернативни сървъри с цел да се гарантира непрекъснатия режим на работа на ГИС на МРРБ. Дейността ще се извърши от избран по дейност 2 външен изпълнител.Период на реализация: месеци 4 до 8-ми вкл. от плана за действие на проекта.
Дейност 8: Проект за развитие на ГИС на МРРБ В тази дейност се проектира възможното развитие на системата, според основната идея на ГИС на МРРБ. Проектира се разширяване на системата с модули за интерактивно добавяне на геопространствени обекти, актуализиране и допълване на атрибутни данни, свързване с данни от направени анализи и прецизиране на адекватността на данните. Част от проекта засяга детайлизация на и допълване на наличните слоеве. Съпътстващо дейността е създаване на УЕБ сайт за информиране и обратна връзка по отношение на оптимизираните слоеве, цветови форми и условни знаци, както и форум за мнения и препоръки. Дейността ще се извърши от избран по дейност 2 външен изпълнител. Период на реализация: месеци 9 до 18-ти вкл. от плана за действие на проекта.
Дейност 9: Одит на проекта С цел законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по проекта ще се извърши проверка и анализ на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнението на настоящия проект. След подготовката на окончателните технически и финансов отчети, цялата проектна документация ще премине през задължителен одит от лицензиран външен експерт – счетоводител, съгласно изискванията на Указанията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорената безвъзмездна помощ задължително подлежи на независим финансов одит. Реализирането на основните дейности, определени в настоящия проект, подлежат на проверка от МДААР, Дирекция “Одит на средствата от Европейския съюз” към Министерство на финансите, Европейска комисия, Европейска сметна палата и Сметна палата на Република България. Дейността ще се реализира през последния проектен месец от избран по дейност 2 външен изпълнител.
Дейност 10: Мерки за осигуряване на информация и публичност на проекта Във всички разработени по проекта материали ще бъде отбелязвано финансовото съдействие на ОПАК и ЕСФ: на УЕБ сайта; при провеждане на всички дейности; върху плакатите; по време на информационната кампания. Ще бъдат организирани и проведени две пресконференции, на които МРРБ ще представи целите, дейностите и резултатите от проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени повече от 60 представители на различните институции от държавната администрация, медиите, бизнеса и др. Период на реализация: месеци 4 до 18ти вкл. от плана за действие на проекта. Фактът, че дейността няма да стартира от първия месец се налага поради необходимото време за провеждане на процедура за избор на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 371 118 BGN
Общ бюджет: 324 902 BGN
БФП: 324 902 BGN
Общо изплатени средства: 324 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 324 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 224 BGN
2014 250 679 BGN
2015 0 BGN
324 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 276 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 090 BGN
2014 213 077 BGN
2015 0 BGN
276 167 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 134 BGN
2014 37 602 BGN
2015 0 BGN
48 735 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой разработени информационни системи
Индикатор 3 Брой внедрени нови модули
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 5 Брой обучени служители
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой изготване длъжностни характеристики
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой протоколи от срещи на екипа
Индикатор 8 По Дейност 1 - Изготвен подробен план за извършване на отделните дейно-сти по проекта с подробни разчети във времето
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой избрани изпълнители за конкретните дейности по програмата
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой определени базови слоеве и свързаните с тях атрибутни и мета данни
Индикатор 11 По Дейност 4 - Подобрена скорост на работа и начин на визуализация на данните в ГИС на МРРБ
Индикатор 12 По Дейност 5 - Предоставяне на 3 нови администра-тивни услуги, пре-доставяни онлайн
Индикатор 13 По Дейност 5 - Спестено време и разходи на администрацията, гражданите и бизнеса
Индикатор 14 По Дейност 6 - Създадена цялост-на система за геопространствени данни
Индикатор 15 По Дейност 6 - Обучени 5 служители на МРРБ
Индикатор 16 По Дейност 6 - Предоставяне на 3 нови административни услуги.
Индикатор 17 По Дейност 6 - Интегрирана ГИС с всички заинтересовани централни, обла-стни и общински администрации
Индикатор 18 По Дейност 7 - Осигурена непрекъснатост на предоставяните услуги, достоверност на данните и възможност за оперативни извадки
Индикатор 19 По Дейност 8 - Изготвен проект за бъдещо развитие на ГИС на МРРБ
Индикатор 20 По Дейност 9 - Брой одити
Индикатор 21 По Дейност 9 - Одиторски доклади от независимия финансов одит и от контролните институции
Индикатор 22 По Дейност 10 - Брой публикации
Индикатор 23 По Дейност 10 - Брой инф. материали
Индикатор 24 По Дейност 10 - Брой табели
Индикатор 25 По Дейност 10 - Брой издадени плакати
Индикатор 26 По Дейност 10 - Брой участници в мероприятията за откриване и закриване на проекта
Индикатор 27 По Дейност 10 - % жени, взели участие в мероприятията за откриване и закриване на проекта
Индикатор 28 По Дейност 10 - Брой пресконференции
Индикатор 29 По Дейност 10 - Брой флаш памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз