Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/020
Наименование: „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 09.11.2012
Дата на приключване: 09.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг. Настоящият проект „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” цели чрез интегриран подход да развие регионалния туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, като част от туристически район Средните Родопи, както и да приложи ефективни маркетингови активности, които да популяризират регионалния туристически продукт сред всички заинтересовани страни. По този начин, развивайки регионалния туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, проектът допринася пряко за постигане целта на настоящата схема в частта „развитие на регионални туристически продукти” на страната. Основна част от изпълнението на настоящия проект са именно маркетинговите активности и комбинацията от тях, която да осигури жел
Дейности: дейност 1 „Организация и управление на проекта”
дейност 2 „Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на съществуващите”
дейност 3 „Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически район „Средни Родопи” и предложения за подкрепа туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем”
дейност 4 Дейността се извършва 11,12,13,17,18,19,20,21 и 22 м. от старта на прокета „Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири”
дейност 5 Дейността се извършва от 1 до 7 и от 18 до 21 месеци от старта на проекта „Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности”
дейност 6 „Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, представителства на посолства”
дейност 7 Дейността се извършва 14,15,16,17,21,22 и 23 месеци от началото на проекта „Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги”
дейност 8 „Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”
дейност 9 „Отчитане и одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 408 453 BGN
Общ бюджет: 372 842 BGN
БФП: 368 282 BGN
Общо изплатени средства: 344 932 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 368 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 135 811 BGN
2014 113 117 BGN
2015 96 005 BGN
344 932 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 313 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 121 515 BGN
2014 101 210 BGN
2015 85 899 BGN
308 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 296 BGN
2014 11 907 BGN
2015 10 106 BGN
36 309 BGN
Финансиране от бенефициента 6 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 4 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 9 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 10 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 11 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз