Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0211-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на иновативно вертикална медицинска търсачка
Бенефициент: ГУМЕД ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Общата цел на настоящия проект е да допринесе за развитието на иновациите в България в съответствие с националните и европейски приоритети посредством разработване на иновативна на световно ниво вертикална медицинска търсачка.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на експертен екип за разработване на иновативния продукт Възнаграждения и командировки
Дейност 2. ДМА
Дейност 3. Изработване на икономическа, техническа и финансова оценка на иновативната вертикална медицинска търсачка
Дейност 4. Изготвяне на маркетингово проучване за пазарна реализация на иновативната вертикална медицинска търсачка
Дейност 5. Изготвяне на бизнес план за пазарна реализация на иновативната вертикална медицинска търсачка
Дейност 6: Разработване на Интернет страница на „Гумед” ООД за популяризиране на иновативния продукт
Дейност 7: Участие в специализирано изложение и маркетингово позициониране на иновативния продукт
Дейност 8. Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и тяхното извършване за целите на разработване на иновативен продукт, процес или услуга Изследване за правна рамка за изграждане, функциониране и използване на вертикалната медицинска търсачка ; Провеждане на изследване за разработка на потребителски дизайн на търсачката
Дейност 9. Наем на помещение, необходимо за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец на иновативната медицинска търсачка
Дейност 10. Одит
Дейност 11. Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта Разходи за колокация
Дейност 12. Създаване или финализиране на опитен образец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 554 BGN
Общ бюджет: 432 409 BGN
БФП: 389 168 BGN
Общо изплатени средства: 389 168 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 389 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 286 BGN
2014 161 604 BGN
2015 109 278 BGN
389 168 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 330 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 543 BGN
2014 137 363 BGN
2015 92 887 BGN
330 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 743 BGN
2014 24 241 BGN
2015 16 392 BGN
58 375 BGN
Финансиране от бенефициента 43 395 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Проведени процедури за избор на изпълнител от страна на Бенефициента
Индикатор 9 Индикатор 2: Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 Индикатор 3 Изготвена икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт – вертикална медицинска търсачка
Индикатор 11 Индикатор 4 Разработен бизнес план за пазарна реализация на разработвания иновативен продукт
Индикатор 12 Индикатор 5 Разработено маркетингово проучване за пазарна реализация на иновативния продукт
Индикатор 13 Индикатор 6 Разработена интернет страница на "Гумед" ООД за популяризиране на разработената иновативна вертикална медицинска търсачка
Индикатор 14 Индикатор 7 Участия на международни специализирани изложения
Индикатор 15 Индикатор 8 Разработена информационна табела
Индикатор 16 Индикатор 9 Изработени информационни листовки за проекта
Индикатор 17 Индикатор 10 Изработени информационни стикери
Индикатор 18 Индикатор 11: Изготвен одиторски доклад
Индикатор 19 Индикатор 12: Изготвено изследване за правна рамка за изграждане , функциониране и използване на вертикалната медицинска търсачка
Индикатор 20 Индикатор 13: Изготвено изследване за разработка на потребителски дизайн на търсачката
Индикатор 21 Индикатор 14: Събрана и обработена офлайн база данни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз