Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0232-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Система за автоматична охрана , мониторинг и управление на база невронни мрежи"
Бенефициент: "ВИП ИНОВЕЙШЪНС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общите цели на проекта, който „ВИП ИНОВЕЙШЪНС” ЕООД възнамерява да осъществи, се изразяват в разгръщане на творческия потенциал на фирмения екип и извършване на развойна дейност и внедряване на иновативни информационно-технологични системи. По този начин ще се постигне разработването на иновативни продукти и услуги, които да успеят да се внедрят в обществения и частния сектор на икономиката. За да постигне общите цели на проекта, „ВИП ИНОВЕЙШЪНС” ЕООД ще разчита на две неща - човешкия потенциал и новите технологии. Фирмата разполага с кадри, които имат необходимия опит и квалификации да съчетаят иновативните си идеи с напредващите технологии и да създадат работещ модел, който да е от полза за бъдещите потребители. По време на проекта и след това ще се разкрият нови работни места.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за такси за регистрация Разходи за такси за регистрация
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация
Изработване на методика за изпитване и тестване на опитния образец Изработване на методика за изпитване и тестване на опитния образец
Създаване на комуникационна свързаност на тестовия обект с цел създаване на опитния образец Създаване на комуникационна свързаност на тестовия обект с цел създаване на опитния образец
Проучване и защита патент Проучване и защита патент
Създаване на промоционални материали за популяризиране на завършената иновация Създаване на промоционални материали за популяризиране на завършената иновация
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разходи за организация и управление Разходи за организация и управление,
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 294 123 BGN
Общ бюджет: 296 195 BGN
БФП: 266 576 BGN
Общо изплатени средства: 266 574 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 266 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 000 BGN
2014 71 535 BGN
2015 137 039 BGN
266 574 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 226 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 300 BGN
2014 60 805 BGN
2015 116 483 BGN
226 588 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 700 BGN
2014 10 730 BGN
2015 20 556 BGN
39 986 BGN
Финансиране от бенефициента 32 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Иновации – готови да бъдат внедрени на пазара
Индикатор 9 Ползване на консултантски услуги
Индикатор 10 Увеличаване технологичното оборудване – компютърни системи
Индикатор 11 Увеличаване технологичното оборудване – сървъри
Индикатор 12 Увеличаване технологичното оборудване – платформа за разработка
Индикатор 13 "Създаден интернет сайт"
Индикатор 14 Разкрит работен офис
Индикатор 15 Предложени услуги
Индикатор 16 Написани ръководствa
Индикатор 17 Създаден опитен образец


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз