Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0206-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Проектиране, разработване и изпитване на иновативна софтуерна система, за управление на папки с електронни файлове MFS
Бенефициент: "Сървис Уан" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект представлява ключов фактор в началния етап от развитието на Сървис Уан ЕООД и до голяма степен резултатите от изпълнението му предопределят бъдещото развитие на компанията. Общата цел на проекта е разработване и довеждане до пазарна реализация (финализиране на опитен образец) на иновативна софтуерна система за управление на папки с електронни файлове с доказан иновативен потенциал за развитие, която ще осигури дългосрочно, пазарно устойчиво и конкурентноспособно функциониране на дружеството. Постигането на тази цел ще спомогне за утвърждаването на иновационното начало в Сървис Уан ЕООД, разгръщането на научния и приложен капацитет и реализацията на иновации с висок потенциал за внедряване в реалния бизнес
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта 1.Възнаграждения здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на един експерт, нает на основен трудов договор и на пълен работен ден (8 работни часа) 2. Възнаграждения дравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите, включени в проектното предложение
Дейност 2. Осигуряване на помещения за изпълнение на проекта Наем на офис по проекта
Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на доставчик/ци и изпълнител/и
Дейност 4. Доставка и инсталиране на дълготрайни материални активи и абонамент за специализиран софтуер Доставка и инсталиране на дълготрайни материални актив
Дейност 5. Проектиране на опитен образец
Дейност 6. Изготвяне на финансово-икономичска оценка
Дейност 7. Изготвяне на техническа оценка
Дейност 8. Изработване на софтуерни компоненти за опитния образец
Дейност 9. Функционални тестове и финализиране на опитния образец
Дейност 10: Управление и отчитане на проекта
Дейност 11: Публичност и визуализация на проекта
Дейност 12: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 389 954 BGN
Общ бюджет: 414 301 BGN
БФП: 372 871 BGN
Общо изплатени средства: 372 871 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 372 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 301 921 BGN
2015 70 950 BGN
372 871 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 316 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 256 633 BGN
2015 60 307 BGN
316 940 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 288 BGN
2015 10 642 BGN
55 931 BGN
Финансиране от бенефициента 41 934 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Реализирани иновационни идеи – наличие на диструбутив на софтуерна система за управление на папки с електронни файлове „MFS”
Индикатор 9 Индикатор 2: Проведени процедури за избор на доставчици/ изпълнители
Индикатор 10 Индикатор 3: Визуализация на иновационната разработка – интернет сайт
Индикатор 11 Индикатор 4: Проведени функционални тестове на системата
Индикатор 12 Индикатор 5: Изготвена финансово-икономическа оценка
Индикатор 13 Индикатор 6: Изготвена техническа оценка
Индикатор 14 Индикатор 7: Реализирани инвестиции за НИРД
Индикатор 15 Индикатор 8: Придобито оборудване за изработка на „MFS”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз