Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0228-C0001
Номер на проект: К-26-Д-33/22.04.2014
Наименование: "Интерактивна Адресна пожарозащитна система"
Бенефициент: "ДМТех" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на българския и международните пазари на предприятието „ДМТех” ЕООД, чрез разработване на инвативен продукт ”Итерактивна Адресна Пожарозащитна система” отговарящ на световните стандарти в областта на пожарната безопастност. Също така и подготовката за внедряване в редовно производство и неговото продуктово позициониране на пазара.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип По проекта ще бъдат назначени 4-ма експерти и 1 Ръководител проект.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. Дейността предвижда: 1. Изготвяне на тръжното досие и съпътстващата го документация. 2. Провеждане на тръжна процедура.
Дейност 3: Доставка и инсталиране на ДМА и ДНА
Дейност 4: Разработване на иновативен продукт - Интерактивна Адресна Пожарозащитна система, до етап на полупромишлено производство. Поддейност 1: Изработване на документи, графици и дейности за извършване на дейностите по развойната дейност на проекта в срок. Поддейност 2: Изготвяне на пълни технически задания за дейностите за изработка на опитен образец, които ще се извършват от външни изпълнители. Поддейност 3: Проектиране на хардуера /принципните схеми/ на модулите на системата, изчислителни записки и симулации на блоковете от схемите. Поддейност 4: Проектиране на топологиите на печатните платки. Поддейност 5: Разработване на двата софтуера за вградените микроконтролери на Пожароизвестителя и Контролния панел.
Дейност 5: Изработка на опитен образец.
Дейност 6: Реализация на иновативния продукт Интерактивна Адресна пожарозащитна система
Дейност 7:Защита на интелектуалната собственост Разходи за такси при регистрация на полезен модел.
Дейност 8: Визуализация и популяризиране на проекта. Изработка и монтаж на 2бр. обозначителни табели и стикери на закупените по проекта ДМА.
Дейност 9: Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 359 673 BGN
Общ бюджет: 393 210 BGN
БФП: 353 889 BGN
Общо изплатени средства: 353 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 353 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 216 BGN
2014 197 727 BGN
2015 73 945 BGN
353 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 300 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 884 BGN
2014 168 068 BGN
2015 62 854 BGN
300 806 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 332 BGN
2014 29 659 BGN
2015 11 092 BGN
53 083 BGN
Финансиране от бенефициента 39 964 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 9 Индикатор 2: Доставка и инсталиране на ДМА
Индикатор 10 Индикатор 3: Софтуер за CAD-CAM и С компилатор .
Индикатор 11 Индикатор 4: Изработен/конструиран опитен образец
Индикатор 12 Индикатор 5: Удостоверение за полезен модел
Индикатор 13 Индикатор 6: Удостоверение за промишлен дизайн
Индикатор 14 Индикатор 7: Изготвен бизнес план, маркетингово проучване
Индикатор 15 Индикатор 8: Изготвена финансова и икономическа оценка на иновацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз