Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0187-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Измерване, анализ и контрол параметрите на извличане на енергоспестяващи светлиннни източници и тяхното сертифициране
Бенефициент: "Лабора експерт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността на Лабора Експерт ООД и подсигуряване на устойчивото му бизнес развитие чрез разработването на набор иновативни услуги както следва: Изследване и контрол на качеството на нови светлинни източници (напр. светодиодни) на основата на мултипараметрични измервания чрез използване на иновативна стандартизирана методика и създадена индустриална лабораторна среда (измервателни установки и софтуер); възможност за сертифициране на тези светлинни източници на базата на резултатите от тяхното измерване, позволяващо оценка на степента на съответствие с националните и международни норми за стандартизация на светлинни източници; моделиране и компютърна симулация на излъчването на светодиодни светлинни източници с цел проектиране осветеността на интериор и екстериор за битови, обществени и промишлени нужди. В края на проекта да се демонстрира пълен и валидиран цикъл на измервания на параметрите на излъчване на светодиодни светлинни източници с различни ге
Дейности: 1. Разходи за възнаграждение
Разходи за командировки в страната и чужбина
. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Регистрация на полезен модел методика ЛЕД
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи
Създаване на методика за измерване и сертифициране
Консултантски услги процедури подбор и избор на оборудване;
Разходи свързани със заявката за полезен модел
Изработка на интернет страница
Такса Конференция Photinics 2013
Разходи за наем на зала за оптични измервания
Разходи за одит
Разходи за визуализация
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 382 525 BGN
Общ бюджет: 249 492 BGN
БФП: 223 046 BGN
Общо изплатени средства: 41 914 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 914 BGN
2015 0 BGN
41 914 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 627 BGN
2015 0 BGN
35 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 287 BGN
2015 0 BGN
6 287 BGN
Финансиране от бенефициента 45 355 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 разработка на една цялостна методика съгласно последните национални и Европейски изисквания и добри практики за анализ, измерване и изпитване на светлинни източници конструирани на основата на светодиодни елементи, със специално отчитане на спектралните п
Индикатор 8 създаване на един измервателен комплекс състоящ се от лабораторно оборудване и софтуер за управлението му, позволяващ изпълнението на описаната по-горе методика, позволяващ постигане на съответствие по един национален и един европейски стандарт за измерва
Индикатор 9 разработка на един бизнес плана и модел за предоставяне на инженерингови услуги от Лабора Експерт ООД на неговите клиент


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз