Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0192-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Автоматизиран видео медия мониторинг
Бенефициент: Дот Нет България ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да развие потенциала за конкурентен и ефективен бизнес процес. Реализацията му ще допринесе за висока икономическа ефективност на компанията и постигане на устойчив напредък в съответствие с целите и приоритетите на ОП „Конкурентоспособност“ за развитие на динамична и конкурентоспособна икономика на европейския и световен пазар. Създаването на иновативния продукт ще насърчи развитието на стартиращото предприятие като позволи вписването в икономиката на нови услуги, полезни за бизнеса и гражданите в областта на информационните технологии. С разработването на настоящата иновация ДОТ НЕТ БЪЛГАРИЯ ще преодолее ограниченията пред едно стартиращо предприятие за навлизане на пазара и ще позволи на компанията да разгърне и реализира в пълнота научно и изследователския си иновативен потенциал
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Управление на проекта и осигуряване на материална база за проекта
Разходи за възнаграждения
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Придобиване на дълготрайни материални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Придобиване на дълготрайни нематериални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Изработване на пазарен анализ, проучване и маркетинг план
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Разработване на технологии за производство
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Одит
Визуализация
Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 324 332 BGN
Общ бюджет: 345 406 BGN
БФП: 310 865 BGN
Общо изплатени средства: 310 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 310 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 055 BGN
2014 196 312 BGN
2015 0 BGN
310 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 264 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 96 946 BGN
2014 166 865 BGN
2015 0 BGN
263 811 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 108 BGN
2014 29 447 BGN
2015 0 BGN
46 555 BGN
Финансиране от бенефициента 36 033 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Изготвени и проведени процедури по избор на доставчик на активи и услуги
Индикатор 9 Брой наети помещения за работа по проекта
Индикатор 10 Брой ДМА в активите на дружеството
Индикатор 11 Брой ДНА в активите на дружеството
Индикатор 12 Изработена икономическа и финансова оценка на разработвания иновативен продукт
Индикатор 13 Изработена техническа оценка на разработвания иновативен продукт
Индикатор 14 Изработване на пазарен анализ и проучване за пазарният потенциал на иновативния продукт
Индикатор 15 Изработване на маркетинг план за пазарно позициониране на иновативния продукт
Индикатор 16 Създаване на тестова стратегия с включени тестови сценарии
Индикатор 17 Създаване на опитен образец
Индикатор 18 Брой изработени технологии за производство
Индикатор 19 "Изработени промоционални брошури"
Индикатор 20 "Изработени промоционални листовки"
Индикатор 21 Разработване на интернет страница на бенефициента за популяризиране на разработената иновативна идея
Индикатор 22 Изработена постоянна обяснителна табела
Индикатор 23 "Изработени стикери"
Индикатор 24 "Изработени брошури"
Индикатор 25 "Създадени и изпратени информационни съобщения до медиите"
Индикатор 26 "Изготвяне на одитен доклад"
Индикатор 27 "Разработен иновативен продукт"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз