Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0195-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: " Разработване на иновативен продукт за разпределено съхранение и обработка на големи обеми от данни соури клъстър
Бенефициент: "МамутДиБи" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектната идея е да насърчи развитието на стратиращото иновативно предприятие “Мамут ДиБи” ЕООД, чрез предоставяне на подкрепа в етапа на разработване на иновативен продукт, с потенциал за последващо внедряване в икономиката.
Дейности: Сформиране на екип
Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на ДМА и ДНА
Подготовка и провеждане на избор за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване
Разходи за възнаграждения
Разходи за командировки в страната и чужбина
Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн
Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт
Изготвяне на бизнес и маркетинг план
Подаване на заявка за защита на индустриалната собственост
Изготвяне на интернет-базирани промоционални материали
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Одит
Визуализация
Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 258 BGN
Общ бюджет: 316 820 BGN
БФП: 285 138 BGN
Общо изплатени средства: 285 138 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 285 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 527 BGN
2014 119 077 BGN
2015 79 534 BGN
285 138 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 73 548 BGN
2014 101 215 BGN
2015 67 604 BGN
242 367 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 979 BGN
2014 17 862 BGN
2015 11 930 BGN
42 771 BGN
Финансиране от бенефициента 38 780 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 "Сформиран екип"
Индикатор 8 Подготвена и проведена тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на ДМА и ДНА:
Индикатор 9 Подготвен и проведен избор за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
Индикатор 10 Доставено, монтирано и въведено в експлоатация на оборудването за изграждане на облак-базирана развойна среда
Индикатор 11 Създадена програма и методика за разработка
Индикатор 12 Създадена програмa и методикa за измервания и изпитвания
Индикатор 13 Подготвена проведена на тръжна процедура за избор на изпълнител с обект Услуга
Индикатор 14 Изготвени бизнес и маркетинг план
Индикатор 15 Изработени икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт
Индикатор 16 Изготвен Междинен отчет
Индикатор 17 Готова версия Алфа - 75% от целевата функционалност
Индикатор 18 Изготвена спецификация на тестови сценарии
Индикатор 19 Доставено, монтирано и въведено в експлоатация оборудване за изграждане на облак-базирана тестова среда
Индикатор 20 Инсталирана Алфа версия върху облак-базирана тестова среда
Индикатор 21 Изготвени интернет-базирани промоционални материали
Индикатор 22 Подадена заявка за защита на индустриалната собственост
Индикатор 23 Разработена Бета версия – 90% функционалност
Индикатор 24 Извършени изследвания, измервания и изпитвания на Алфа версия върху тестова среда
Индикатор 25 Извършено управление и подръжка на облак-базирана развойна и Алфа тестовата среда
Индикатор 26 Инсталирана на версия на тестовата среда
Индикатор 27 Извършени демострации на Алфа версия пред потенциални клиенти в САЩ и ЕС
Индикатор 28 Участия в конференции и изложения
Индикатор 29 Отстранени дефекти и разработени подобрения по Бета версия - 100% от функционалност 90% от тестовете за производителност
Индикатор 30 Извършени изследвания, измервания и изпитвания на Бета версия върху тестова среда
Индикатор 31 Извършени Управление и подръжка на облак-базирана развойна и Бета тестова среда
Индикатор 32 Демострация на Бета версия пред потенциални клиенти в САЩ и ЕС
Индикатор 33 "Участия в конференции и изложения"
Индикатор 34 /Изготвен Финален отчет/
Индикатор 35 Извършени визуализация и одит
Индикатор 36 Подадени заявки за защита на индустриалната собственост
Индикатор 37 НИРД проекти подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 38 НИРД проекти подкрепени за въвеждане на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз