Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0234-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на адаптивна многопараметрияна система за асистиране на възрастни и хора с увреждания
Бенефициент: "Технически Иновации" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектната идея е разработване на иновативна, адаптивна многопараметрична система за асистиране на възрастни хора и хора с увреждания с последващото внедряване на разработения иновативен продукт в икономиката на базата на натрупан опит и иновативен потенциал на предприятието кандидат по процедурата „Технически Иновации ” ЕООД и нейният екип.
Дейности: Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки в страната и чужбина Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки в страната и чужбина
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт
Разходи за разработване на технологии за производство Разходи за разработване на технологии за производство
Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за наем на помещения Разходи за наем на помещения
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания
Лабораторни изследвания за безопасността на разработения продукт Лабораторни изследвания за безопасността на разработения продукт
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 151 BGN
Общ бюджет: 352 797 BGN
БФП: 317 517 BGN
Общо изплатени средства: 320 142 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 317 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 224 604 BGN
2015 95 537 BGN
320 142 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 269 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 190 914 BGN
2015 81 207 BGN
272 120 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 691 BGN
2015 14 331 BGN
48 021 BGN
Финансиране от бенефициента 38 906 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Изготвени програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания
Индикатор 9 Индикатор 2: Изготвена икономическа оценка
Индикатор 10 Индикатор 3: Изготвена финансова оценка
Индикатор 11 Индикатор 4: Изготвена техническа оценка
Индикатор 12 Индикатор 5: Закупено оборудване за нуждите на проекта
Индикатор 13 Индикатор 6: Изготвен финансов анализ на пазара
Индикатор 14 Индикатор 7: Изготвен маркетингов анализ на пазара
Индикатор 15 Индикатор 8: Изготвен бизнес план
Индикатор 16 Индикатор 9: Помещение за изпълнението на дейностите по проекта
Индикатор 17 Индикатор 10: Офис
Индикатор 18 Индикатор 11: Информационно табло
Индикатор 19 Индикатор 12: Стикери
Индикатор 20 Индикатор 13: Рекламни материали: брошури, листовки, плакати, флаери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз