Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0203-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Платрформа за практическо дистанционно обучение
Бенефициент: Ай Ти Ем България ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектанта идея е да насърчи развитието на стартиращото предприятия с висок иновативен потенциал - ИТМ България, като разработи и подготви за пазарна реализация високотехнологичен иновативен продукт за националния и световните пазари. Проекта подпомага развитието на научноизследователската и развойна дейност в компанията и изгражда и укрепва нейния иновационен потенциал с осигуряването на подходяща про-иновативна бизнес инфраструктура.
Дейности: Дейност 1. ” Организация и управление на проекта”-Сформиране на екип възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на един експерт, нает на основен трудов договор и на пълен работен ден (8 работни часа);възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите, включени в проектното предложение (допустими са разходите за 5-ма експерти, наети на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден)
Дейност 2: ДМА
Дейност 3: ДНМА
Дейност 4. Икономическа и финансова оценка на иновативния продукт
Дейност 5: Разработване на маркетингова стратегия и план за действие
Дейност 6: Разработка на 8 броя виртуални учебни курсове за платформата
Дейност 7: Разработване на Интернет страница
Дейност 8. Изработка на печатни брошури
Дейност 9. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 10. Одит
Дейност 11. Визуализация на проекта
Дейност 12. Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 890 BGN
Общ бюджет: 428 206 BGN
БФП: 385 385 BGN
Общо изплатени средства: 385 385 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 385 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 133 070 BGN
2014 116 910 BGN
2015 135 405 BGN
385 385 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 327 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 113 110 BGN
2014 99 374 BGN
2015 115 094 BGN
327 578 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 961 BGN
2014 17 537 BGN
2015 20 311 BGN
57 808 BGN
Финансиране от бенефициента 43 210 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Индикатор 1 за изпълнение на Дейност 1 „Организация и управление на проекта”: Финансови и технически отчети (4 междинни и 1 финален).
Индикатор 10 Индикатор 2 за изпълнение на Дейност 1 „Организация и управление на проекта”: Проектен екип нает персонал за работа по проекта:
Индикатор 11 Индикатор 3 за изпълнение на Дейност 1 „Организация и управление на проекта”: Избрани външни изпълнители за проектните дейности.
Индикатор 12 Индикатор 4 за изпълнение на Дейност 2, Под-дейност 2.1 Научноизследователска дейност: Отчети и доклади за изпълнение на задачите по дейността.
Индикатор 13 Индикатор 5 за изпълнение на Дейност 2, Под-дейност 2.2 Развойна дейност: Оптимизиран иновативен продукт - Платформата за практическо дистанционно обучение „Виртуални учебно - тренировъчни фирми за туристическата индустрия”
Индикатор 14 Индикатор 6 за изпълнение на Дейност 2, Под-дейност 2.2 Развойна дейност: Разработени виртуални учебни курсове
Индикатор 15 Индикатор 7 за изпълнение на Дейност 3, Под-дейност 3.1 Закупуване на ДМА: закупени ДМА
Индикатор 16 Индикатор 8 за изпълнение на Дейност 3, Под-дейност 3.2 Закупуване на ДНА: закупени ДНА
Индикатор 17 Индикатор 9 за изпълнение на Дейност 4 Оценка на иновативния продукт: Оценка и анализ на целесъобразността на разработената иновация
Индикатор 18 Индикатор 10 за изпълнение на Дейност 5, Под-дейност 5.1 Разработване на маркетингова стратегия и план за действие: Разработена маркетингова стратегия и план за действие
Индикатор 19 Индикатор 11 за изпълнение на Дейност 5, Под-дейност 5.2 Разработване на Интернет страница: Разработена на Интернет страница.
Индикатор 20 Индикатор 12 за изпълнение на Дейност 5, Под-дейност 5.3 Изработка на печатни брошури: Изработени печатни брошури.
Индикатор 21 Индикатор 13 за изпълнение на Дейност 6 Визуализация на проекта: Изработени материали за визуализация на проекта.
Индикатор 22 Индикатор 14 за изпълнение на Дейност 7 Одит на проекта: Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз