Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0204-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативен софтуерен продукт за статичен анализ на Clojure (Клоужър) програми
Бенефициент: "Инфостатикс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектната идея: Да се разработи иновативен и конкурентен на световно ниво специализиран софтуерен продукт за статичен анализ на програми, написани на програмния език Clojure, с висок потенциал за последващо внедряване в икономиката, посредством осигуряването на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа.
Дейности: Дейност 3. Научно-изследователска и развойна дейност по разработване на иновативния софтуерен продукт
Дейност 7. Разработване на бизнес план за пазарна реализация на разработвания иновативен софтуерен продукт Разработване на бизнес план за пазарна реализация на иновативния софтуерен продукт
Дейност 2. Технологично осигуряване изпълнението на проектните дейности и разработването на иновативния софтуерен продукт ДМА
Дейност 4. Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработения иновативен софтуерен продукт
Дейност 5. Разработване на иновативния софтуерен продукт
Дейност 8. Разработване на интернет страница на „ИНФОСТАТИКС” ЕООД за популяризиране на иновативния софтуерен продукт
Дейност 10. Мониторинг, менажиране и отчетност на проекта
Дейност 11. Одит
Дейност 1. Екипно функциониране на проекта възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на един експерт "Икономически дейности", нает на основен трудов договор и на пълен работен ден (8 работни часа); възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите, включени в проектното предложение
Дейност 9. Визуализация на проекта
Дейност 6: Изготвяне на пазарен анализ и проучване за пазарна реализация на разработения иновативен софтуерен продукт.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 861 BGN
Общ бюджет: 442 523 BGN
БФП: 389 420 BGN
Общо изплатени средства: 389 420 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 389 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 730 BGN
2014 180 742 BGN
2015 97 948 BGN
389 420 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 121 BGN
2014 153 631 BGN
2015 83 255 BGN
331 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 610 BGN
2014 27 111 BGN
2015 14 692 BGN
58 413 BGN
Финансиране от бенефициента 53 299 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури за избор на изпълнител от страна на Бенефициента по реда на ПМС 55
Индикатор 10 Индикатор 2: Брой закупени и въведени в експлоатация Дълготрайни материални активи (ДМА)
Индикатор 11 Индикатор 3 Изготвена икономическа, финансова и техническа оценка на иновативния софтуерен продукт
Индикатор 12 Индикатор 4 Изготвен бизнес план за пазарна реализация на иновативния продукт
Индикатор 13 Индикатор5 Изготвен маркетингов план за пазарна реализация на иновативния продукт
Индикатор 14 Индикатор 6 Разработена интернет страница на „Инфостатикс” за популяризиране на иновативния софтуерен продукт за статичен анализ
Индикатор 15 Индикатор 7 Отпечатани информационни стикери за закупените по проекта ДМА
Индикатор 16 Индикатор 8 Изработена информационна табела
Индикатор 17 Индикатор 9 Изработени информационни брошури на проекта
Индикатор 18 Индикатор 10 Одиторски доклад
Индикатор 19 Индикатор 11: Финален отчет за изпълнение на проекта
Индикатор 20 Индикатор 12: Реализирани командировки в чужбина, свързани с разработване на иновативния продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз