Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0081-C0001
Номер на проект: Д01-4518/25.09.2013
Наименование: Детска академия за толерантност
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Никопол
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на социална и трудова реализация на деца ученици от етническите малцинства на възраст от 4 до 8 години от четири детски градини и две училища на Община Никопол чрез подобряване на вътрешната и външната среда, извънурочни дейности за засилване мотивацията за участие в образователния процес и развитие творческите способности на подрастващите за съхраняване и развитие на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна среда
Дейности: Дейност 1* Организирани и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност в детските градини и учебните заведения
Дейност 2 Подбор на целевите групи и участниците в проектните дейности
Дейност 3 Подобряване на вътрешната и външна среда в приемните детски градини и училища
Дейност 4 Адаптиране на деца и ученици към учебния процес
Дейност 5* Организиране и провеждане на съвместни познавателни дейности с деца и ученици от различните етности
Дейност 6 Създаване и дейности в клуб "Заедно можем"
Дейност 7 Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Дейност 8 Организиране на тематични дискусии с родители
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 582 BGN
Общ бюджет: 162 353 BGN
БФП: 162 353 BGN
Общо изплатени средства: 162 322 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 716 BGN
2013 98 149 BGN
2014 31 456 BGN
2015 0 BGN
162 322 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 809 BGN
2013 83 427 BGN
2014 26 738 BGN
2015 0 BGN
137 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 907 BGN
2013 14 722 BGN
2014 4 718 BGN
2015 0 BGN
24 348 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз