Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0013-C0001
Номер на проект: Д01-446/05.11.2012
Наименование: Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видео конферентно преподаване и електронна библиотека
Бенефициент: Висше училище по застраховане и финанси
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 27.12.2012
Дата на приключване: 05.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е изграждане на система за дистанционно обучение и предлагане на магистърска програма „Корпоративна и социална отговорност – финансов мениджмънт” и специализации за студентите в бакалавърска степен на обучение в дистанционна форма на обучение. Системата ще бъде разработена специално за целите на ВУЗФ и ще позволява непрекъснато обогатяване, развитие и надграждане на функционалностите и съдържанието. Преподавателите ще могат лесно да обновяват и допълват учебното съдържание, а студентите с няколко клика на мишката ще могат да стигат до техния личен профил и записани курсове.
Дейности: Подготовка на дейност "Разработване на тръжна документация и провеждане на процедура по ПМС 55"
Изпълнение на дейност "Разработване и внедряване на софтуер за дистанционна форма на обучение"
Изпълнение на дейност "Създаване на магистърска програма за дистанционно обучение по специалността "Корпоративна социална отговорност - финансов мениджмънт"
Изпълнение на дейност "Създаване на курсове за дистанционно обучение за специализации по специалностите "Финанси", "Застраховане и осигуряване" и "Счетоводство и контрол" - бакалавърска степен на обучение
Изпълнение на дейност "Разработване на модели за електронни мултимедийни помагала за електронна библиотека и трансфер на опит към преподавателите"
Подготовка на дейност "Разработване на тръжна документация и провеждане на процедура"
Изпълнение на дейност "Доставка на хардуерно оборудване за видео конферентна връзка за целите на дистанционната форма на обучение"
Подготовка на дейност "Разработване на тръжна документация и провеждане на процедура по ПМС 55"
Изпълнение на дейност "Пилотиране, анализ и оценка на съдържанието, преподаването и удовлетвореност на целевата група за всички създадени по проекта курсове и модули"
Изпълнение на дейност "Управление на проекта"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на публичност по проекта"
Изпълнение на дейност "Одит на извършените разходи по проекта"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПРОЕЛ" ООД
"Ди Джи Ем" ЕООД
ГРИЙНФИЙЛ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 426 711 BGN
Общ бюджет: 390 575 BGN
БФП: 390 575 BGN
Общо изплатени средства: 390 528 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 342 BGN
2013 133 101 BGN
2014 110 471 BGN
2015 61 614 BGN
390 528 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 72 541 BGN
2013 113 136 BGN
2014 93 900 BGN
2015 52 372 BGN
331 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 801 BGN
2013 19 965 BGN
2014 16 571 BGN
2015 9 242 BGN
58 579 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз