Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0115-C0001
Номер на проект: Д01-4150/26.06.2013
Наименование: За да имам бъдеще утре
Бенефициент: Фондация „Стъпка по стъпка”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване устойчива програма в работата за намаляване на отпадането на ромските деца от училище, чрез въвеждането на интеркултурното образование, включването на педагогически и междуинституционални дейности и механизми, овластяване на родителите и тяхното ангажиране с образованието на децата, като решаващи условия за тяхната успешна житейска и трудова реализация
Дейности: Дейност 1* Обучение и подкрепа на училищния персонал за взаимодействие, педагогическа и образователна работа в мултикултурна среда
Дейност 2 Овластяване на родителите от различните етнически общности за включване на децата им в образователния процес.
Дейност 3 Разработване на адаптивни форми за обучение и мотивиране на децата, застрашени от отпадане от образователната система
Дейност 4 Създаване на подкрепяща и развиваща интересите и способностите на децата училищна среда
Дейност 5 Провеждане на кампания за етническа толерантност
Дейност 6 популяризиране на проекта и резултатите от него
Дейност 7 Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 223 415 BGN
Общ бюджет: 212 011 BGN
БФП: 212 011 BGN
Общо изплатени средства: 212 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 683 BGN
2013 129 811 BGN
2014 37 517 BGN
2015 0 BGN
212 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 981 BGN
2013 110 339 BGN
2014 31 889 BGN
2015 0 BGN
180 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 702 BGN
2013 19 472 BGN
2014 5 628 BGN
2015 0 BGN
31 802 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз