Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0012-C0001
Номер на проект: Д01-452/05.11.2012
Наименование: Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Бенефициент: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е развитие и повишаване на качеството на системата за дистанционното обучение и разширяване на електронните форми на обучение в образователния процес.
Дейности: Изпълнение на дейност "Управление на проекта"
Подготовка на дейност "Разработване и въвеждане на стандарти за дистанционно обучение във ВСУ"
Изпълнение на дейност "Разработване и въвеждане на стандарти за дистанционно обучение във ВСУ"
Подготовка на дейност "Създаване на методика за разработване на мултимедиен учебник и обучение на преподавателски и технически персонал"
Изпълнение на дейност "Създаване на методика за разработване на мултимедиен учебник и обучение на преподавателски и технически персонал"
Подготовка на дейност "Пилотна разработка на мултимедийни електронни учебни помагала"
Изпълнение на дейност "Пилотна разработка на мултимедийни електронни учебни помагала"
Изпълнение на дейност "Обновяване на платформите за дистанционно и електронно обучение във ВСУ"
Подготовка на дейност "Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на система за видеоконферентна връзка: Варна - Смолян и обучение на персонал"
Изпълнение на дейност "Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на система за видеоконферентна връзка: Варна - Смолян и обучение на персонал"
Изпълнение на дейност "Разработка на мултимедийни учебници"
Подготовка на дейност "Разработване, изграждане и внедряване на модул дигитално хранилище на образователни ресурси с връзка към платформата за дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване, изграждане и внедряване на модул дигитално хранилище на образователни ресурси с връзка към платформата за дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Изграждане на модул за обучение на преподавателски, административен и технически персонал за работа със системата за електронно обучение"
Изпълнение на дейност "Обучение на технически персонал и преподаватели за използване на възможностите на електронното и дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Дистанционно и електронно обучение на студенти от ВСУ"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на информираност и публичност за резултатите от проекта"
Изпълнение на дейност "Контрол и проследяване на резултатите"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
„БИОНЛАЙН” ЕООД
"Сирма Медия" АД
СНБГ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 628 103 BGN
Общ бюджет: 572 494 BGN
БФП: 572 494 BGN
Общо изплатени средства: 572 494 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 572 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 572 494 BGN
572 494 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 486 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 486 620 BGN
486 620 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 85 874 BGN
85 874 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз