Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0051-C0001
Номер на проект: ESF-2116-03-02003
Наименование: "Инвестиция в хората за просперитет и развитие"
Бенефициент: „ТАКСБЕК” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 06.11.2012
Дата на приключване: 06.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на адаптивността и производителността на служителите в Юръпиън Стюдънт Сървисиз ЕООД, Такс Бек Интернешънъл - Варна ЕООД и Тревъл Ту Уърк – Варна ЕООД, респективно конкурентноспособността на дружествата, посредством осъществяване на програма за обучение за разитие и усъвършенстване на ключовите и професионалните компетентности на заетите лица за подобряване на пригодността им към настоящите бизнес предизвикателства.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за реализация на проекта В рамките на тази дейност се сформира екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори. Изпълнението на тази дейност е ключова за създаването на условия за качествено и навременно изпълнение на проекта съгласно изискванията и условията на Насоките за кандидатстване, Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за БФП по настоящата процедура.
Дейност 2: Провеждане на процедури съгласно условията и реда на ПМС 55/ 12.03.2007 г. Въз основа на изискванията за изпълнение на проекти по настоящата схема, посочени в Насоките за кандидатстване, е планирано следните дейности, заложени в проекта: • Обезпечаване на дейностите по визуализация и публичност на проекта: провеждане на 2 пресконференции, изработка на 260 информационни дипляни, 3 броя информационни табла и 2 публикации в печатни издания. • Организиране и провеждане на заложените в проекта обучения. • Доставка на материали и консумативи за администрирането на проектните дейности. да бъдат извършени от външни изпълнители, изборът на които ще се извърши по условията и реда на ПМС №55 от 12.03.2007 г. Изпълнителите са предмет на правилата на договоряне, посочени в ПМС №55 от 12 март 2007 г. за условита и реда за определяна на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена БФП от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, предвид това че Кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г.
Дейност 3 Подготовка, организиране и провеждане на следните обучения: • „Ефективни продажби” • „Обслужване на клиенти” • „Управление на проекти” • „Междуекипна ефективност” • „Дигитална компетентност – Еxcel” В рамките на тази дейност в планирано да се извърши сленото: прецизиране на времевия график, организация на обученията, адаптиране на учебните програми и провеждане на обучения за 252 заети лица на Кандидата и партньорите, както следва: 1. „Ефективни продажби”: 1.1. Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 88 лица, служители на ВО и партньорите, разпределени в 6 групи/ курса от по 14/15 човека всеки. 1.2. Хорариум и продължителност: планирано е всяка група да премине 1 курс с хорариум от 30 учебни часа, което общо за всички групи прави 180 учебни часа. 1.3. Знания и умения, които следва да бъдат придобити: определяне на търговски цели, етапи на търговския процес, методи и техники за управление на целия търговски процес. Обучението представлява мотивационно обучение за надграждане на знанията и уменията на служителите с търговски функции за управление и реализация на търговските процеси в дружеството, което го класифицира към КК 5 „Умение за учене”. 2. „Обслужване на клиенти”: 2.1. Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 24 обучаеми, служители на ВО и партньорите, разпределени в 2 групи/ курса от по 12 човека всеки. 2.2. Хорариум: планирано е всяка група да премине 1 курс с хорариум от 30 учебни часа, което общо за всички групи прави 60 учебни часа. 2.3. Знания и умения, които следва да бъдат придобити: управление и реализация на процесите, пряко свързани с удволетвореността на клиентите от предлаганите услуги, увладяване на методи и техники за управление на промяната и конфликтите. С оглед на това, обучението е класифицирано към КК 6 „Обществени и граждански компетентности”. 3. „Управление на проекти”: 3.1. Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 59 обучаеми, служители на ВО и партньорите, разпределени в 4 групи/ курса от по 14/15 човека всеки. 3.2. Хорариум: планирано е всяка група да премине 1 курс с хорариум от 30 учебни часа, което общо за всички групи прави 120 учебни часа. 3.3. Знания и умения, които следва да бъдат придобити: увладяване на инструментариум от методи и техники за планиране, контролиране и управление на проекти. С оглед на това, обучението е класифицирано към КК 7 „Инициативност и предприемачество”. 4. „Междуекипна ефективност”: 4.1. Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 45 обучаеми, служители на ВО и партньорите, разпределени в 3 групи/ курса от по 15 човека всеки. 4.2. Хорариум: планирано е всяка група да премине 1 курс с хорариум от 30 учебни часа, което общо за всички групи прави 90 учебни часа. 4.3. Знания и умения, които следва да бъдат придобити: увладяване на методи и техники за планиране и анализиране изпълнението на бизнес задачите при реализацията на вътрешните проекти в дружеството. С оглед на това, обучението е класифицирано към КК 7 „Инициативност и предприемачество”. 5. „Дигитална компетентност - Еxcel”: 5.1. Обучаеми лица: планирано е обучението да преминат 36 обучаеми, служители на Кандидата и партньорите, разпределени в 3 групи/ курса от по 12 човека всеки. 5.2. Хорариум: планирано е всяка група да премине 1 курс с хорариум от 45 учебни часа, което общо за всички групи прави 135 учебни часа. 5.3. Знания и умения, които следва да бъдат придобити: създаване и форматиране на таблици, функции и инструменти за обработка на данни, графично представяне на данни, пивот таблици, основно предназначение на макросите. С оглед на това, обучението е класифицирано към КК 4 „Дигитална компетентност”. При избора на изпълнители за провеждане на описаните обучения, в етапа на провеждане на процедура съгласно ПМС 55/12.03.2007 г., ще бъде поставено изискването за предоставяне на необходимите учебни материали за провеждане на конкретно обучение в съответствие с неговата специфика и избраната методика като част от услугата по организиране и провеждане на обученията. Описаната по-горе дейност е ключова за повишаване на производителността, гъвкавостта и адаптивността на заетите лица в дружествата. Провеждането на предложената програма за обучение на служители и мениджъри на Кандидата и Партньорите ще повиши квалификацията и компетентността на персонала на всички нива на организационната структура. Не на последно място, осигуряването на достъп до съвременни методи на обучение по актуални теми ще подобри адаптивността и пригодността на заетите към икономика основана на знанието и ще подобри качеството на техния трудов живот. • Планираното обучение „Ефективни продажби” отговаря на идентифицираните нужди на целевата група от надграждане на знанията и уменията им за управление и реализация на търговските процеси, което ще повиши качествено търговската ефективност и ще разшири позицията на компанията на пазара. • Планираното обучение „Обслужване на клиенти” отговаря на идентифицираните нужди на целевата група за надграждане на знанията и уменията им за управление и реализация на процесите, пряко свързани с удволетвореността на клиентите от предлаганите услуги. • Планираното обучение „Управление на проекти” отговаря на идентифицираните нужди на целевата група за развитие и усъвършенстване на знанията и уменията им за планиране и управление, което ще повиши личната им ефективност и ще доведе до оптимизиране на бизнес процесите в компанията, особено предвид факта, че дейността и на трите компании се оновава на проектен принцип за работа. • Планираното обучение „Междуекипна ефективност” отговаря на идентифицираните нужди на целевата група за развитие и усъвършенстване на знанията и уменията им за планиране и анализиране изпълнението на бизнес задачите при реализацията на вътрешните проекти на дружеството, което ще повиши производителността и качеството на работния климат в екипа и между отделните екипи. • Планираното обучение „Дигитална компетентност - Еxcel” отговаря на идентифицираните нужди на целевата група за развитие и усъвършенстване на знанията и уменията им за работа с Excel. Заложените знания и умения, които конкретната целева група следва да придобие, ще повлияят пряко върху оптимизирането на работните процеси, респективно подобряване на работния климат и качеството на техния трудов живот.
Дейност 4: Обезпечаване на визуализация и публичност на проекта В настоящия проект е планирано приложението на следните мерки за осигуряване на публичност и визуализация:  провеждане на 2 /две/ пресконференции в началото и края на проекта с всички заинтересовани страни за оповестяване на планираните и съответно постигнатите резултати от неговата реализация;  изработката на 260 /двеста и шестдесет/ информационни дипляни, съдържащи най-малко следната информация на корицата: логото на ЕСФ и ОП РЧР, наименованието на проекта, пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”, флагът на ЕС;  три /3/ броя информационни табла, съдържащи най-малко следната информация: името на проекта, логото на ЕС, позоваване на ЕСФ, посланието „Инвестира във вашето бъдеще”, позоваване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Планирано е да бъдат поставени на видно място в административните сгради на Кандидата и двата партньора.  Две /2/ публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, съдържащи най-малко следната информация на корицата: логото на ЕСФ и ОП РЧР, наименованието на проекта, пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”, флагът на ЕС.  Обезпечаване на необходимите информационни табели за визуализация на учебните зали при провеждане на обученията. Описаните по-горе мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент №1828/ 2006. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ.
Дейност 5: Управление, координация, мониторинг и отчитане на проектните дейности. Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на дейностите; анализиране и оценка на документи и др. Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 933 BGN
Общ бюджет: 65 164 BGN
БФП: 45 615 BGN
Общо изплатени средства: 45 773 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 587 BGN
2013 0 BGN
2014 36 186 BGN
2015 0 BGN
45 773 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 149 BGN
2013 0 BGN
2014 30 758 BGN
2015 0 BGN
38 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 438 BGN
2013 0 BGN
2014 5 428 BGN
2015 0 BGN
6 866 BGN
Финансиране от бенефициента 20 543 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз