Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0019-C0001
Номер на проект: 12-11-19
Наименование: Висока ефективност на администрацията в Община Стрелча и Община Велинград
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурите на двете общински администрации за постигане на висока ефективност на администрацията и избягване на дублиращи се функции с общ подход.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Управлението на проекта е дейност, която ще се извършва през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление, включващ ръководител, счетоводител, координатор от Община Стрелча, координатор от Община Велинград технически сътрудник; - разработване и прилагане на механизми за вътрешна работа на членовете на екипа, механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - всички други дейности, произтичащи от ангажиментите на кандидата и партньора по ОПАК и свързани с административно-техническото обезпечаване на проектните дейности. Към управлението на проекта спадат всички дейности, свързани с комуникация и координация между кандидата и партньора. Информираността ще бъде гарантирана чрез редовна комуникация по мейл/факс, телефон, Предвиждат се разходи за режийни и консумативи – хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО, партньора и др.
Дейност 2: Организационна диагностика Дейност 2 е основополагаща за проекта и се състои в извършване на подробен анализ на функциите, отговорностите и капацитета, оценка на дейностите и работните процеси, числеността на служителите спрямо функциите и дейностите, които изпълняват съответните административни структури, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и по-конкретно чрез: - Следване на всички етапи на функционалния анализ; - Използване на идентифицираните методи; - Надграждане над опита от провеждане на анализа в сходни общини – резултати от проведения анализ на Община Костенец(пилотен проект 2011 г.); Екипът, който ще извърши анализът на Община Стрелча и Община Велинград ще бъде избран чрез избор на външен изпълнител, който след предоставяне на необходимата информация от страна на администрациите ще извърши анализът, използвайки наръчника. Дейността ще бъде координирана съвместно чрез екипа на управление на проекта и съдействието на всички звена на администрацията. Кандидатът ще проведе съответната тръжна процедура за избор на изпълнител на анализа съгласно приложимото законодателство. Предвиждат се разходи за възлагане на подготовката на тръжната документация във връзка с тръжните процедури съгласно приложимите законови изисквания.
Дейност 3: Наръчник с Вътрешни правила за организационно развитие На базата на анализа, изработен в рамките на дейност 2, чрез външен изпълнител – консултант ще бъде разработен Наръчник с вътрешни правила за организационно развитие, който следва да включва следните елементи: - предложения за подобряване на организацията, работните процеси и координацията чрез картографиране на процесите и разработване на инструкции и процедури за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията; - предложения за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността; - предложения за промени в нормативните, стратегически и други документи и в устройствените правилници; - предложение за въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; - предложение за механизми за оценка на ефикасността и ефективността на процесите и структурите; - разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението на предложените в наръчника механизми; Всички тези предложения ще бъдат предоставени за обсъждане в рамките на следващата дейност и в последствие приети от общинските администрации с цел оптимизиране на структурите и процесите в администрациите. Дейността ще бъде възложена на външен консултант, като кандидатът ще проведе съответната тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно приложимото законодателство.
Дейност 4: Съвместна работна група и обучение с представители на двете общини Дейност 4 обхваща две основни поддейности: - Създаване на работна група за съвместна работа по преглед на анализа по дейност 2 и приложимостта на наръчника с документи по дейност 3. Работната група ще включва експерти от двете общински администрации – максимално 16 служители. В разширен състав работната група ще провежда срещи с представители на заинтересованите страни (местна общност, образователни, здравни заведения, други администрации, местен бизнес и граждански сдружения); - Обучение за представителите на работната група относно ефективните методи за прилагане на правилата разработени на базата на Единната методология за функционален анализ, представяне на добри практики в областта на административното управление, изводи и препоръки, принципи на доброто административно управление и практически проблеми в малките административни структури; За дейността на работната група са предвидени следните съвместни срещи: - Първото съвместно заседание ще бъде проведено в Община Стрелча с цел разглеждане на резултатите от анализа и приложението на наръчника. За целта са предвидени командировъчни разходи за представителите на община Велинград; - Две заседания ще бъдат проведени съответно в Община Стрелча и Община Велинград с участието на представители на заинтерсованите страни. За целта са опредлени средства за командировки в страната за представители на работната група от Община Велинград и Община Стрелча. - Предвиденото двудневно обучение ще се проведе в Община Стрелча, като следва да бъде възложено на външен изпълнител, който да организира лектори и материали за провеждането му. Участници ще бъдат членовете на работната група – общо 16 души. За членовете на Работната група от Община Велинград са предвидени командировъчни разходи;
Дейност 5: Информация и публичност на проекта Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - Разработване на план за публично представяне на дейностите по проекта; - Организация на откриваща и закриваща конференция и пресконференция, с наемане на зала, оборудване и кафе паузи за 40 човека; - Изработване на 2 бр, информационни табели за проекта; - Подготовка и отпечатване на 200 бр. брошури с информационни материали за проекта; - Публикуване на информация по проекта в официалния сайт на двете община за дейностите по проекта; - 10 бр. публикации в пресата; Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 988 BGN
Общ бюджет: 120 760 BGN
БФП: 120 760 BGN
Общо изплатени средства: 120 760 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 120 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 798 BGN
2013 24 990 BGN
2014 62 626 BGN
2015 346 BGN
120 760 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 878 BGN
2013 21 241 BGN
2014 53 232 BGN
2015 294 BGN
102 646 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 920 BGN
2013 3 748 BGN
2014 9 394 BGN
2015 52 BGN
18 114 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 5 Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи
Индикатор 6 Брой разработени индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението в конкретни администрации
Индикатор 7 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 8 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 9 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 10 По Дейност 4: Брой проведени съвместни срещи на работната група с 16 участници
Индикатор 11 По Дейност 1: брой сключени договори с членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 12 По Дейност 2: брой проведена тръжна процедура и избран изпълнител за извършване на анализа в общината кандидат и партньор
Индикатор 13 По Дейност 2: брой разработени (и преведени) анализи съгласно ЕМФА
Индикатор 14 По Дейност 3: Брой разработени наръчници с Вътрешни правила за организационно развитие, съдържащи описаните в дейност 3 предложения
Индикатор 15 По Дейност 4: брой проведени двудневни обучения за общо 16 участници – представители на работната група
Индикатор 16 По Дейност 5: Брой изработени рекламни радио клипове
Индикатор 17 По Дейност 5: Брой изработени рекламни прес карета
Индикатор 18 По Дейност 5: Брой излъчвания на рекламните клипове в най- радиостанции
Индикатор 19 По Дейност 5: Брой проведени пресконференции
Индикатор 20 По Дейност 5: Брой публикувани платени съобщения в медиите - публикувани рекламни прес карета
Индикатор 21 По Дейност 5: Брой медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 22 По Дейност 5: брой разпространени информационни и рекламни материали ( брошури)
Индикатор 23 По Дейност 5: Брой статии и интервюта в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз