Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0030-C0001
Номер на проект: 12-11-27
Наименование: С лице към гражданите и бизнеса, постигнати чрез откритост, достъпност и ефективност в работата на общинска администрация Белово
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: Прилагане на Единната методология за функционален анализ в администрацията на община Белово и повишаване на качеството и удовлетовреността на гражданите и бизнеса от прилаганите услуги.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по управление на проекта За качественото и ефективно изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от служители на общината за управление на проекта (ЕУП). Същият ще бъде утвърден със заповед на кмета на общината. Ще бъде осигурено ясно разделение на функциите и задачите на всички участници в управлението на проекта, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване и осигуряване на информация и публичност и оценка.
Дейност 2. избор на изпълнител за изготвяне на документация за провеждане на процедури по ЗОП за изпълнител на дейностите по проекта Ще се подготви процедура и техническа спесификация за избор на изпълнител, който да подготви качествени технически спецификации и пълни комплекти докуметни за избор на изпълнители на договорите за дейност 5, 7 и 8 по проекта.
Дейност 3. Избор на изпълнител за провеждане на финкционалния анализ Дейността предвижда провеждане на законосъобразна обществена поръчка, сформиране на комисия,която да разгледа постъпилите оферти.
Дейност 4. Планиране, подготовка и провеждане на функционалния анализ чрез прилагане,на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Сформиране на екип, който ще включва екип на ОА и екип на изпълнителя; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност); Провеждане на функционалния анализ (анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране нa области за подобрение; формулиране на предложения за подобрение); Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, включително: 1.Анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; формулиране на препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите; 2.Провеждане на информационни кампании за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ. • Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите, ако е необходимо; • Дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасно и икономичност от дейността; • Дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура чрез: - разработване/ усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, и процедури; - разработване на инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията; - въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; - въвеждане на механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури; • разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението
Дейност 5.: Приключване на функционалния анализ Приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие; изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад; комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни)
Дейност 6. Провеждане на съпътстващи семинари на общинската администрация, свързани с провеждания функционален анализ и всички заинтересовани страни Предвиждат се четири семинара- встъпителен, междинни – два броя, един от които съвместно със заинтересованите страни( общински съветници, граждани, бизнес) и един финален семинар.
Дейност 7. Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението (анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; публичност на резултатите от функционалния анализ).
Дейност 8. Дейности за информация и публичност Дейността включва откриваща и закриваща пресконференция за всички местни медии. Отпечатване на 1000брошури за проекта и резултатите от него.ще се направят три публикации в страницата на община Белово и две в местни ежедневници. Ще се направи информационна табела по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Коджет Консултинг"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 710 BGN
Общ бюджет: 38 810 BGN
БФП: 38 810 BGN
Общо изплатени средства: 38 810 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 942 BGN
2013 13 610 BGN
2014 25 200 BGN
2015 - 16 942 BGN
38 810 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 401 BGN
2013 11 569 BGN
2014 21 420 BGN
2015 - 14 401 BGN
32 989 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 541 BGN
2013 2 042 BGN
2014 3 780 BGN
2015 - 2 541 BGN
5 822 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 По Дейност 6 - Брой участници, брой заинтересовани участници; изготвени въпросници за обратна връзка
Индикатор 5 По Дейност 1 - Натрупан капацитет
Индикатор 6 По Дейност 1 - Протоколи от проведени срещи
Индикатор 7 По Дейност 2 - Успешно проведена процедура
Индикатор 8 По Дейност 2 - Липса на жалби
Индикатор 9 По Дейност 3 - Успешно проведена процедура
Индикатор 10 По Дейност 3 - Липса на жалби
Индикатор 11 По Дейност 4 - Участие на служители от ОА
Индикатор 12 По Дейност 4 - Проведен анализ
Индикатор 13 По Дейност 4 - Попълнение въпросници и анкетни карти
Индикатор 14 По Дейност 4 - Изготвен план и препоръчки
Индикатор 15 По Дейност 5 - Брой участници по проекта
Индикатор 16 По Дейност 7 - Брой разработени вътрешнонормативни актоиве, правилници, доклади от проведения мониторинг
Индикатор 17 По Дейност 8 - Бр. публикувани рекламни прес карета
Индикатор 18 По Дейност 8 - Бр. разпространени прессъобщения по проекта
Индикатор 19 По Дейност 8 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали по пр. предложение
Индикатор 20 По Дейност 8 - Бр. изработени рекламни телевизионни и радио клипове
Индикатор 21 По Дейност 8 - Бр. изработени интернет банери по пр. предложение
Индикатор 22 По Дейност 8 - Бр. излъчвания на рекламните клипове в най-популярните ТВ канали и радиостанции
Индикатор 23 По Дейност 8 - Бр. проведени пресконференции по пр. предложение
Индикатор 24 По Дейност 8 - Бр. публикувани платени съобщения в медиите по пр. предложение
Индикатор 25 По Дейност 8 - Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации, ръководства, брошури, бюлетини, листовки, USB, CD и пр.)
Индикатор 26 По Дейност 8 - Бр. бюлетини, изпратени по електронна поща
Индикатор 27 По Дейност 8 - Бр. статии и интервюта в медиите
Индикатор 28 По Дейност 8 - Брошури разпостранение по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз