Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0007-C0001
Номер на проект: Д01-319/04.10.2012
Наименование: Шанс за успех на всяко дете
Бенефициент: Основно училище "Отец Паисий"- гр. Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Ефективна образователна интеграция на ученици от ромски произход чрез личностната им промяна по посока на засилване мотивацията за изява и активно включване в образователния процес и чрез промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към тях
Дейности: 1. Организационни дейности
2. Провеждане на пресконференции
3. Извършване на ремонтни работи и закупуване на оборудване
4. Обучение на ръководители
5. Сформиране и дейност на клубовете
6. Провеждане на работни срещи
7. Работа с родители
8. Провеждане на заключителна среща - шоу
9. Междуучилищни изяви
10. Екскурзии
11. Информационна кампания и рекламни материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 970 BGN
Общ бюджет: 145 753 BGN
БФП: 145 753 BGN
Общо изплатени средства: 145 753 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 593 BGN
2013 87 732 BGN
2014 28 428 BGN
2015 0 BGN
145 753 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 154 BGN
2013 74 572 BGN
2014 24 164 BGN
2015 0 BGN
123 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 439 BGN
2013 13 160 BGN
2014 4 264 BGN
2015 0 BGN
21 863 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз