Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0018-C0001
Номер на проект: Д01-365/09.10.2012
Наименование: ЗНАЕЩИТЕ И МОЖЕЩИТЕ УСПЯВАТ
Бенефициент: СОУ "Христо Ботев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от естическите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е български
Дейности: Сформиране на групи за допълнителни занимания по български език в начален и среден курс
Клуб по приложни изкуства
Разработване на учебни програми и планове за работа по клубове и в групитуе за допълнително занимание по БЕЛ
Обучение на учители за работа в мултикултурна среда
Информираност и публичност
Работа с родители, които възпрепятстват децата си от посещение на училище
Подобряване на средата с цел равен достъп до образованието
Посещения на музеи, екскурзии
Клуб "В градината на разнообразието"
Театрална група "Детство мое"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 244 BGN
Общ бюджет: 64 324 BGN
БФП: 64 324 BGN
Общо изплатени средства: 61 404 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 649 BGN
2013 0 BGN
2014 40 755 BGN
2015 0 BGN
61 404 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 552 BGN
2013 0 BGN
2014 34 642 BGN
2015 0 BGN
52 193 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 097 BGN
2013 0 BGN
2014 6 113 BGN
2015 0 BGN
9 211 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз