Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0065-C0001
Номер на проект: 12-11-16
Наименование: Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино
Бенефициент: Община Неделино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 01.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на Общинска администрация Неделино и Общинска администрация Ардино.
Дейности: Д1. Управление на проект Управление на проект
Д2. Провеждане на Функционални анализи - Етап 1 -Подготовка
Д2. Провеждане на Функционални анализи - Етап 2 -Провеждане
Д2. Провеждане на Функционални анализи - Етап 3 -Приключване
Д2. Провеждане на Функционални анализи - Етап 4 -Мониторинг
Д3. Преструктуриране и преразпределение на функции и дейности в общински администрации
Д4.1. Преработване на вътрешните правила
Д4.2. Изготвяне на тръжна документация
Д5. Провеждане на мероприятия и обучения в общински администрации
Д6. Провеждане на кампании за информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 191 BGN
Общ бюджет: 90 439 BGN
БФП: 90 439 BGN
Общо изплатени средства: 94 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 275 BGN
2014 36 056 BGN
2015 0 BGN
94 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 534 BGN
2014 30 647 BGN
2015 0 BGN
80 181 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 741 BGN
2014 5 408 BGN
2015 0 BGN
14 150 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 5 Разработени предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 6 Брой разработени/ усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 7 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 8 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 9 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 10 По Д3. Брой администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 11 По Д3. Брой разработени препоръки
Индикатор 12 По Д3. приет План за действие
Индикатор 13 По Д3. Брой преработени организационни структури
Индикатор 14 По Д3. Брой преработени вътрешни правила
Индикатор 15 По Д5. Брой проведени семинари
Индикатор 16 По Д5. Брой проведени работни срещи
Индикатор 17 По Д5. Брой проведени фокус групи
Индикатор 18 По Д5. Брой проведени обучения
Индикатор 19 По Д6. Брой прес конференции
Индикатор 20 По Д6. Брой табелки по програмата
Индикатор 21 По Д6. Рекламни Тениски
Индикатор 22 По Д6. Рекламни чаши
Индикатор 23 По Д6. Брой публикувани материали в регионалната преса
Индикатор 24 По Д6. Брой публикувани видеоматериали в сайт на информационна агенция
Индикатор 25 По Д2. Провеждане на Функционални анализи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз