Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0020-C0001
Номер на проект: 12-11-20
Наименование: Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци
Бенефициент: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 01.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Гулянци
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е ориентирана към повишаване на ефективността на работа на общинската администрация чрез подобряване на административния и организационен капацитет на община Гулянци, реорганизация и адаптиране на работните процеси за избягване дублирането на функции и изграждане на структура, позволяваща качествено обслужване на гражданите и бизнеса и ефикасност при управлението и усвояването на средства.
Дейности: Дейност 1 Организация, управление и отчетност на проекта Изпълнението на настоящата дейност гарантира успешната реализация, управление и отчетност на проекта. През първия проектен месец ще се формира екип за управление на проекта в състав Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. В рамките на първите три месеца ще бъдат разработени и проведени процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Процедурите ще бъдат организирани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство – ЗОП, нормативните актове уреждащи допустимостта на разходите по ОПАК и др. По време на изпълнение на всяка от дейностите по проекта ще бъде осъществяван текущ контрол и вътрешен мониторинг с цел избягване на отклонение от заложените дейности, срокове и цели. Екипът за управление на проекта ще подготвя и подава своевременно необходимите за целите на отчитането технически и финансови отчети, окомплектовани със съответната приложима документация и ще осъществява комуникация с УО на ОПАК.
Дейност 2 Извършване на функционален анализ, който обхваща всички общински структури и функции Ще бъде извършен функционален анализ на общинската администрация на община Гулянци с цел идентифициране на области и формулиране на препоръки за подобрение организацията и дейността, в това число за: – закриване и/или преструктуриране на звена, по-добро разпределение на функциите между звената, по-прецизно дефиниране на функциите на звената, извеждане при необходимост извън администрацията на нетипични функции; - препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията – подобряване формулировката на целите на администрацията и на нейните звена с оглед спазването на изискванията за конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност във времето, подобряване степента на изпълнение на целите на общинската администрация и нейните звена; - препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността – чрез идентифициране и прецизиране на показатели за измерване на постигнатите резултати, използваните ресурси и съотношенията между тях, определяне на възможности за по-икономично използване на ресурсите (финансови и човешки) и за подобряване на резултатите от дейността. Ключов момент при разработването на функционалния анализ е събирането на информация, мнения и препоръки от служителите на всички нива и длъжности. Ето защо в рамките на тази дейност са предвидени и провеждането на два семинара, които ще позволят да бъде събрана обратна връзка от служителите на администрацията и да бъде изготвен прецизен, детайлен и съобразен със спецификата на община Гулянци функционален анализ.
Дейност 3 Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинската администрация на община Гулянци Изготвения като резултат от функционалния анализ план за действие ще бъде приложен чрез разработване на необходимите стратегии за организационно развитие, устройствени правилници, вътрешни правила, инструкции и наръчници, методики и т.н. В зависимост от резултатите на функционалния анализ могат да бъдат разработени вътрешни правила за предоставяне на общински услуги, правила за аутсорсинг на несвойствени дейности и ПЧП, организационни и функционални диаграми и правилници, методики за измерване постигането на целите, методики за измерването степента на усвояване на използваните ресурси, методики за управление на човешките ресурси и т.н. Също така, ако в резултат от функционалния анализ бъде установено, че се налага изготвянето на изменения в съществуващата правна рамка, регулираща дейността на общинската администрация, ще бъдат разработени конкретни предложения за корекции и допълнения на съответните нормативни актове.
Дейност 4 Повишаване на капацитета на служителите на общинската администрация за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на техните задължения В рамките на дейността ще бъдат разработени и проведени две обучения с продължителност между два и три дни, с цел повишаване ефективността от изпълнението на функциите на общинската администрация. Обученията ще целят запознаване на служителите от всички структури на общинската администрация с:  Идентифицираните слабите места в организацията и функциите на общинските администрации;  Изготвения планове за действие, съдържащ конкретни препоръки и мерки за преодоляване на слабостите;  Нововъведените правила, методики, наръчници с разработените проекти на нормативни актове и т.н. Програмата за обученията ще бъде разработена въз основа на оценените нужди на служителите на общинските администрации.
Дейност 5 Информиране и публичност При провеждането на дейностите за информиране и публичност, както и при изготвянето на информационните материали ще бъдат представени целите на проекта и постигнатите резултати. Особено внимание ще се обърне на спазването на изискванията на мерките за информация и публичност на ОП „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Информационната кампания ще включва:  Изготвяне на информационна табела;  Изготвяне и разпространение на рекламни материали за проекта;  Изготвяне и разпространение на брошури, които да представят целите на проекта и резултатите от изпълнението му;  Изготвяне на информационен плакат;  Провеждане на две пресконференции;  Публикуване на три прессъобщения в регионален ежедневник.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 000 BGN
Общ бюджет: 56 878 BGN
БФП: 56 878 BGN
Общо изплатени средства: 56 878 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 800 BGN
2014 37 078 BGN
2015 0 BGN
56 878 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 830 BGN
2014 31 517 BGN
2015 0 BGN
48 347 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 970 BGN
2014 5 562 BGN
2015 0 BGN
8 532 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 3 Брой разработени инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 5 По Дейност 1 - Назначен тричленен екип по проекта
Индикатор 6 По Дейност 1 - Законосъобразно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 7 По Дейност 1 - Изготвена методика за вътрешен мониторинг
Индикатор 8 По Дейност 1 - Своевременно подадени пълни и верни технически и финансови отчети
Индикатор 9 По Дейност 2 - Един изготвен план за действие с препоръки за функционално и организационно развитие и цялостно подобрение на дейността на общината
Индикатор 10 По Дейност 2 - Два проведени семинара
Индикатор 11 По Дейност 3 - Вътрешни правила и процедури
Индикатор 12 По Дейност 3 - Стратегии за организационно развитие
Индикатор 13 По Дейност 3 - Механизми за оценка на ефективността
Индикатор 14 По ДЕйност 3 - Наръчници, методики, инструкции и др
Индикатор 15 По Дейност 3 - Проекти за изменение и / или допълнение на нормативни актове
Индикатор 16 По Дейност 4 - Разработена програма за обучения на служителите
Индикатор 17 По Дейност 4 - Проведени обучения с про-дължителност между два и три дни
Индикатор 18 По Дейност 5 - Информацион-на табела
Индикатор 19 По Дейност 5 - Комплекта рекламни материали
Индикатор 20 По Дейност 5 - Брошури
Индикатор 21 По Дейност 5 - Плакат по проекта
Индикатор 22 По ДЕйност 5 - Прес-конференции
Индикатор 23 По Дейност 5 - Прессъобщения в регионален ежедневник


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз