Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/008-01
Наименование: Обновяване е оборудване на Медицински център- Генерал Тошево
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 25.10.2012
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на жизнената и работна среда в община Генерал Тошево и гарантиране на равен достъп до качествени медицински услуги, диагностика и лечение на населението, чрез осигуряване на подходяща, ефективна, достъпна и рентабилна здравна инфраструктура.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
дейност 3 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ
дейност 4 ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА и МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ
дейност 5 ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА
дейност 6 НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 998 137 BGN
Общ бюджет: 784 884 BGN
БФП: 784 251 BGN
Общо изплатени средства: 784 251 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 784 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 293 253 BGN
2014 235 664 BGN
2015 255 334 BGN
784 251 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 666 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 249 265 BGN
2014 200 315 BGN
2015 217 034 BGN
666 613 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 988 BGN
2014 35 350 BGN
2015 38 300 BGN
117 638 BGN
Финансиране от бенефициента 880 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места
Индикатор 7 индикатор: Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 8 индикатор: Брой създадени/подкрепени общински медицински центрове (лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа) - за компонент 2
Индикатор 9 индикатор: Брой закрити общински лечебни заведения за болнична помощ - за компонент 2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз