Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0395-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация в „Астроида” ООД
Бенефициент: "Астроида"ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация в „Астроида” ООД
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 – Предварителни дейности
Подготовка и на Дейност 2 – Провеждане на тръжна процедура и доставка на оборудване
Изпълнение на Дейност 2- Провеждане на тръжна процедура и доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – Доставка на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 – Информационни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 – Отчитане на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 838 920 BGN
Общ бюджет: 1 392 411 BGN
БФП: 835 447 BGN
Общо изплатени средства: 835 444 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 835 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 193 584 BGN
2014 641 860 BGN
2015 0 BGN
835 444 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 710 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 546 BGN
2014 545 581 BGN
2015 0 BGN
710 127 BGN
В т.ч. Национално финансиране 125 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 038 BGN
2014 96 279 BGN
2015 0 BGN
125 317 BGN
Финансиране от бенефициента 559 280 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Дейност 1 – Предварителни дейности Индикатор 1.1: Протокол за сформиране на екипа по проекта Индикатор 1.2: График за изпълнение на дейностите по проекта
Индикатор 6 Дейност 2 – Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване Индикатор 2.1: Подготвена тръжна документация Индикатор 2.2: Протокол от заседание на комисия за оценка Индикатор 2.3: Сключени договори с подизпълнители
Индикатор 7 Дейност 3 – Доставка на оборудването Индикатор 3.1: Закупено ново оборудване; Индикатор 3.2: Проведени
Индикатор 8 Индикатор 3.4: Нарастване на приходите от продажби
Индикатор 9 Индикатор 3.5: Понижена себестойност на продукцията
Индикатор 10 Индикатор 3.6: Повишаване на износа
Индикатор 11 Дейност 4 – Информационни дейности
Индикатор 12 Дейност 5 – Отчитане на дейностите по проекта
Индикатор 13 Индикатор 6: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз