Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.2.01-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001-04
Наименование: "Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура"
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2012
Начална дата: 24.10.2012
Дата на приключване: 24.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в необлагодетелствани райони на България
Дейности: дейност 6. Одит дейността се извършва през м. 14 и от м. 17 до м. 31
дейност 5 Отчитане дейностите по проекта към УО на ОП «Регионално развитие» дейността се извършва през м. 3 и от м.8 до м. 31
дейност 3.2. Координация и взаимодействие с всички изпълнители на дейности по проекта
дейност 2.2. Разработване на технологични изисквания и функционални спецификации
дейност 4.2. Разработване и разпространение на информационни и комуникационни материали
дейност 2.4. Изготвяне и провеждане на процедури по ЗОП за ремонт на помещения и строителен надзор. Х Х Х Ръководител на проекта Изпълнение
дейност 1.1. Създаване на организационна структура
дейност 2.1. Изготвяне на технологична карта на инфраструктурата и оборудването
дейност 4.4. Планиране на мониторинг на операторите
дейност 3.4. Извършване на документални проверки, свързани с верифициране на разходите, за които са постъпили искания за плащане от всички изпълнители
дейност 3.5. Администриране на системата за оценка и управление на риска, управление на конфликти
дейност 2.3. Избор на помещения
дейност 4.3. Провеждане на информационна кампания
дейност 2.5. Изготвяне и провеждане на процедури по ЗОП за изграждане на инфраструктурата , доставка и инсталация на оборудването.
дейност 1.2. Осигуряване на добро планиране на дейностите по проектa дейността се извършва през 3, 8 и 9 м.
дейност 1.5. Разработване на изходна стратегия дейността се извършва от 4ти до 7ми и от 18ти до 29ти м.
дейност 3.6. Администриране на процедурата за докладване на нередности
дейност 1.6. Поддържане на одитна пътека
дейност 1.4. Разработване на финансов план
дейност 3.1. Упражняване на текущ контрол върху работата на външните изпълнители
дейност 1.3. Осигуряване на добро изпълнение на дейностите по проектa
дейност 3.3. Извършване на проверки на място по отношение на изпълняваните договори
дейност 4.1. Разработване на комуникационна стратегия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 123 030 BGN
Общ бюджет: 37 805 210 BGN
БФП: 37 805 210 BGN
Общо изплатени средства: 36 983 341 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 805 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 613 183 BGN
2015 21 370 158 BGN
36 983 341 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 134 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 271 206 BGN
2015 18 164 634 BGN
31 435 840 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 670 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 341 977 BGN
2015 3 205 524 BGN
5 547 501 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 допълнително население, обхванато от широколентов достъп (основен показател)
Индикатор 2 Население, обхванато от широколентов достъп (%)
Индикатор 3 Степен на покритие на територията на страната с широколентов достъп (%)
Индикатор 4 Степен на проникване на широколентов достъп в избраните райони (%)
Индикатор 5 Изградени километри широколентова електронно-съобщителна мрежа
Индикатор 6 Брой създадени постоянни работни места.
Индикатор 7 Брой създадени временни работни места..
Индикатор 8 %8*Брой свързани общини с ДСП
Индикатор 9 ,,) Брой свързани държавни институции с ДСП
Индикатор 10 ^^& Брой свързани училища с ДСП
Индикатор 11 ж## Брой свързани читалища с ДСП
Индикатор 12 н%@ Брой свързани болници с ДСП
Индикатор 13 &($$ Брой домакинства обхванати от ДСП
Индикатор 14 !!)^ Брой компании обхванати от ДСП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз