Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.18-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Нови възможности за лекарите в България"
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.10.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се повиши професионалният капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги. Това ще се реализира чрез постигането на две взаимосвързани специфични цели: 1. Подобряване достъпа на 1 000 служители на доставчици на здравни услуги до обучения за придобиване на специалност до края на 2014 г. 2. Усъвършенстване на съществуващите и въвеждане на нови управленски практики, имащи отношение към условията и реда за придобиване на специалност в здравеопазването.
Дейности: Дейност 2: Подбор на лекарите - специализанти в системата на здравеопазването За организиране процеса по подбор на специализантите, които проектът следва да обхване щебъдат привлечени трима експерти от дирекция "Медицински дейности", отдел "Образование и квалификация". Двама от тях ще бъдат експерти "Специализанти" и един експерт "Обучение за придобиване на специалност в системата на здравепазването". Те ще разработят критерии за избор на специализанти, които проектът да обхване и образец на заявление за кандидатстване. Критериите следва да отговарят на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на насоките за кандидатстване по настоящата схема . Тримата експерти ще разгледат и оценят всички получени заявления и ще извършат подбор на специализантите, отговарящи на критериите за участие в проекта, след което ще обработят получените заявки в табличен вид. Координаторът ще класира всички оригинали на получени заявления с цел осигуряване на адекватна одитна пътека. Правният експерт и финансистът по проекта ще изготвят образец на петстранен договор (ВУЗ, ЛЗБП, Специализант, МЗ и ръководител на специализанта). След подбора на специализантите, екипът за организация и управление на проекта ще осигури подписването на договора от всички страни по него след съгласуване с упълномощения представител на конкретния бенефициент. Списъкът с класираните и одобрени специализанти ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
Дейност 5: Формулиране на предложения за въвеждане на нови и/или усъвършенстване на съществуващите практики относно условията и реда за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и неговото финансиране. На база постигнатите резултати при изпълнението на дейност 4, тримата експерти ("Специализанти" и "Обучение за придобиване на специалност в системата на здравепазването") ще изготвят подробен доклад. Същият ще съдържа анализ на положителните и отрицателните страни, възможностите и рисковете от въведената нова форма на финансиране на специализациите в страната със средства от Еврпоейските фондове. На база на този анализ, ще се изведат предложения за надграждане на въведения метод за финансиране.
Дейност 1: Администриране на проекта За успешното администриране на проекта ще бъде сформиран екип за организация и управление, който ще включва лица, притежаващи необходимия опит и знания по управление на проекти, а също така и лица с необходимия опит по отношение организация на процесите по обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Ще бъде разработена система за мониторинг изпълнението на дейностите по проекта, която ще идентифицира проблемни точки и ще позволява бърза оценка на рисковете и предприемане на своевременни действия за тяхното разрешаване.
Дейност 6: Публичност Съгласно указанията в ръководството за публичност по ОПРЧР ще се проведе процедура за избор на изпълнител. Същият следва да изготви промоционни материали: папки с логото на проекта, листове/бланки с логото на проекта, щампирано медицинско облекло (туника с панталон и престилка), медицински работни обувки, баджове, вертикални банери с логото на проекта и програмата. По проект ще бъдат организирани и проведени две пресконференции в началото и в края на проекта. За целта ще бъде наета подходяща зала. Встъпителната пресконференция ще беде проведена в началото на проекта с цел оповестяване същността на проекта и запознаване на широката общественост с новите възможности за финансиране на лекарите-специализанти. За участие ще бъдат поканени представители на медиите, на лечебните заведения, висшите училища, регионалните здравни инспекции и други представители на служители в системата на здравеопазването, които имат отношение към предмета на проекта. Заключителната пресконференция ще представи информация относно постигнатите резултати от проекта. Пресконференциите по проекта ще бъдат провеждани от пресцентъра на МЗ, съвместно с екипа за организация и управление на проекта.
Дейност 4: Оценка на степента на усвояване на теоретичните знания и практическите умения и набиране и анализ на информация за постигнатите резултати от специализантите по време на обучението След приключване на теоретичното и практическо обучение на всеки специализант ръководителят на специализанта ще предоставя оценка на придобитите теоретични и практически знания и умения по изготвен отдвамата експерти "Специализанти" образец. Попълнените образци ще бъдат обработени от двамата експерти "Специализанти", утвърдени от екипа по проекта и докладвани на представителя на Конкретния бенефициент. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
Дейност 3: Осигуряване на теоретично и/или практическо обучение След подписване на петстранни договори експертите "Специализанти" и експертът "Обучение за придобиване на специалност в системата на здравепазването" ще поддържат ежемесечна връзка със специализантите и техните експерт - ръководители по предварително обявен график. Експерт - ръководителите на специализантите се определят по реда на чл. 25 от Наредба № 34/2006 г. Експерт-ръководителите ежемесечно ще получават възнаграждение за времето на обучение на всеки специализант (в случай, че един експерт-ръководител е определен за такъв на повече от един специализант, то той ще получава възнаграждение за ръководенето на всеки поверен специализант). Експерт-ръководителите ще изготвят ежемесечно отчети за изпълнението на обучението на всеки специализант, които ще се изпращат до Министерство на здравеопазването. Отчетите следва да са одобрени от ръководителя на лечебното заведение. Ежемесечно специализантите ще подават до Министерство на здравеопазването отчети за реално осъщественото обучение (теоретично и практическо). Отчетите ще бъдат одобрявани от експерт-ръководителите. Образците на плановете за обучение, формулярите за отчети, за оценка и констативния протокол за мониторинг на място ще бъдат разработени от тримата експерти (двама експерт "Специализанти" и един "Обучение за придобиване на специалност в системата на здравепазването" ). Проверките на място ще бъдат извършвани от екипа по проекта и експертите "Специализанти" и експертът "Обучение за придобиване на специалност в системата на здравепазването". Същите по време на всяка проверка ще попълват констативен протокол за мониторинг, удостоверяващ извършена проверка на място в съответното лечебно заведение, в което специализират избраните лекари. Финансирането на обучението по проекта се извършва пропорционално на присъствието на специализанта и реализираното от него обучение. Специализантите, които не издържат успешно оценката за степента на усвояване на учебната програма и/или не са преминали предвиденото обучение следва да възстановят в пълен размер заплатените за тях средства по проекта.За подпомагане на обучението ще бъде предоставен комплект медицинска учебна литература по съответната специалност, включващ учебници, атласи, монографии и др на всеки специализиращ лекар. За целта ще бъде проведена открита процедура за избор на изпълнител за доставка на комплекти учебна медицинска литература.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 999 997 BGN
Общ бюджет: 5 548 032 BGN
БФП: 5 548 032 BGN
Общо изплатени средства: 5 548 032 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 548 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 500 000 BGN
2014 1 656 802 BGN
2015 3 391 230 BGN
5 548 032 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 715 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 425 000 BGN
2014 1 408 282 BGN
2015 2 882 545 BGN
4 715 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 832 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 000 BGN
2014 248 520 BGN
2015 508 684 BGN
832 205 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 3 Брой разработени анализи на информация за постигнатите резултати от специализантите по време на обучението
Индикатор 4 Изготвени петстранни договори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз