Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0256-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК Михалково
Бенефициент: Трудово-производителна кооперация „Михалково”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК Михалково
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Провеждане на процедури за избор на доставчици на оборудване за производствения процес на ТПК Михалково
Подготовка и изпълнение на Дейност 2- Доставка и пускане в експлоатация на новото оборудване за производствената дейност на ТПК Михалково
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 - Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Одит на изпълнението на проекта
Дейност 5:Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 989 044 BGN
Общ бюджет: 1 544 184 BGN
БФП: 988 278 BGN
Общо изплатени средства: 988 278 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 988 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 988 278 BGN
2015 0 BGN
988 278 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 840 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 840 036 BGN
2015 0 BGN
840 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 148 242 BGN
2015 0 BGN
148 242 BGN
Финансиране от бенефициента 556 338 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Индикатор 1: Доставено ново производствено оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз