Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0254-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Фадата" АД
Бенефициент: "ФАДАТА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Фадата” АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготовка, провеждане на тръжни процедури по раздел „Инвестиции” от бюджета и по раздел „Услуги” от бюджета, одобрение от ДО и сключване на договори с изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка на Подсистема за конфигуриране/композиране на Потребителски Интерфейс
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на Подсистема за конфигуриране на процесите
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Одит на проекта
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 795 665 BGN
Общ бюджет: 2 980 967 BGN
БФП: 1 758 770 BGN
Общо изплатени средства: 1 758 764 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 758 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 359 133 BGN
2013 1 399 631 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 758 764 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 494 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 305 263 BGN
2013 1 189 687 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 494 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 263 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 870 BGN
2013 209 945 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 815 BGN
Финансиране от бенефициента 1 247 835 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Индикатор 1: Намаляване на времето за доставка и внедряване на ИНСИС
Индикатор 8 Индикатор 2: Закупуване и внедряване на подсистема за конфигуриране/композиране на Потребителски Интерфейс
Индикатор 9 Индикатор 3: Закупуване и внедряване Подсистема за конфигуриране на процесите
Индикатор 10 Индикатор 4: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):
Индикатор 11 Индикатор 5: Реализирани инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз