Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0105-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Нетуоркс-България" ООД чрез обновление на технологичното оборудване
Бенефициент: "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на Нетуоркс-България ООД чрез обновление на технологичното оборудване
Дейности: Дейност 1: „Подготовка на документи и провеждане на тръжна процедура и избор на подизпълнител/и”
Дейност 2 „Закупуване и доставка на ДМА
Дейност 3: „Монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването по проекта
Дейност 4: „Закупуване, доставка и внедряване на ДНА
Дейност 5: „Разработване на интегрирана комуникационна маркетингова стратегия за налагане на пазара на нова услуга”
Дейност 6: „Публичност и визуализация
Дейност 7: „Одит на проекта
Дейност 8: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 836 599 BGN
Общ бюджет: 3 131 463 BGN
БФП: 1 816 248 BGN
Общо изплатени средства: 1 834 710 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 816 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 367 000 BGN
2014 1 467 710 BGN
2015 0 BGN
1 834 710 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 543 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 311 950 BGN
2014 1 247 553 BGN
2015 0 BGN
1 559 503 BGN
В т.ч. Национално финансиране 272 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 050 BGN
2014 220 156 BGN
2015 0 BGN
275 206 BGN
Финансиране от бенефициента 1 329 951 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Въведени нови услуги
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупено и внедрено ново технологично оборудване
Индикатор 7 Индикатор 3: Закупени и внедрени специализирани софтуерни приложения за управление на процеса по предлагане на услугите от компанията
Индикатор 8 Индикатор 4: Разработена интегрирана комуникационна маркетингова стратегия за навлизане на пазара на нова услуга
Индикатор 9 Индикатор 5: Брой информационни табели
Индикатор 10 Индикатор 6: Брой стикери, поставени върху новозакупеното оборудване по проекта
Индикатор 11 Индикатор 7: Извършен одит на проекта
Индикатор 12 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз