Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0130-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация в "Сентилион" ООД
Бенефициент: "Сентилион" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В СЕНТИЛИОН ООД
Дейности: Подготовка на дейност 1 Доставка на оборудване
Изпълнение на дейност 1 Доставка на оборудване
Подготовка на дейност 2 Разработване на маркетингова стратегия
Изпълнение на дейност 2 Разработване на маркетингова стратегия
Подготовка на дейност 3 Визуализация
Изпълнение на дейност 3 Визуализация
Подготовка на дейност 4 Крайно отчитане и одит
Изпълнение на дейност 4 Крайно отчитане и одит
Дейност 5: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 667 160 BGN
Общ бюджет: 2 565 653 BGN
БФП: 1 539 392 BGN
Общо изплатени средства: 1 539 392 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 539 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 539 392 BGN
2015 0 BGN
1 539 392 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 308 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 308 483 BGN
2015 0 BGN
1 308 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 230 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 230 909 BGN
2015 0 BGN
230 909 BGN
Финансиране от бенефициента 1 111 440 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Индикатор 1: Въведени нови продукти
Индикатор 7 Индикатор 2: Въведени нови технологии
Индикатор 8 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 9 Индикатор 4: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):
Индикатор 10 Индикатор 5: Реализирани инвестиционни проекти (брой) (Определение: брой подкрепени проекти)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз