Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0391-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Флекспринт” ООД чрез разширяване на производството и диверсификация на продукцията
Бенефициент: "ФЛЕКСПРИНТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Флекспринт” ООД чрез разширяване на производството и диверсификация на продукцията.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Администриране и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на предвидените за закупуване дълготрайни материални активи.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация и публичност на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Външен финансов одит от лицензиран експерт счетоводител.
Дейност 6: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Баланс - М" ЕООД
Windmoller & Holscher KG
Е-Макс Консулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 991 126 BGN
Общ бюджет: 2 838 849 BGN
БФП: 1 703 310 BGN
Общо изплатени средства: 1 703 310 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 703 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 703 310 BGN
2015 0 BGN
1 703 310 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 447 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 447 813 BGN
2015 0 BGN
1 447 813 BGN
В т.ч. Национално финансиране 255 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 255 496 BGN
2015 0 BGN
255 496 BGN
Финансиране от бенефициента 1 327 418 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 1: Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 7 Индикатор 2: Изготвен и одобрен финален отчет по проекта
Индикатор 8 Индикатор 3: Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА
Индикатор 9 Индикатор 4: Доставени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 10 Индикатор 5: Проведена вътрешно-фирмена среща със служителите за популяризиране на финансова подкрепа на ЕС и Република България
Индикатор 11 Индикатор 6: Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 12 Индикатор 7: Поставено информационно табло по време на изпълнението на проекта
Индикатор 13 Индикатор 8: Поставена постоянна разяснителна табела след приключване на дейностите по проекта
Индикатор 14 Индикатор 9: Сертифицирани разходи по проекта
Индикатор 15 Индикатор 10: Въведени иновативни за България технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз