Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0455-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологичната модернизация – ключ за повишаване на производителността и конкурентоспособността на ИРИМ ЕООД
Бенефициент: "ИРИМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Технологичната модернизация – ключ за повишаване на производителността и конкурентоспособността на ИРИМ ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на доставчик на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация и публичност на проектните резултати
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Дейност 5: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 781 388 BGN
Общ бюджет: 2 967 797 BGN
БФП: 1 780 678 BGN
Общо изплатени средства: 1 780 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 780 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 356 278 BGN
2014 1 424 397 BGN
2015 0 BGN
1 780 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 513 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 302 836 BGN
2014 1 210 737 BGN
2015 0 BGN
1 513 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 267 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 442 BGN
2014 213 660 BGN
2015 0 BGN
267 101 BGN
Финансиране от бенефициента 1 187 592 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Индикатор 1: Проведена процедура за избор на доставчици
Индикатор 8 Индикатор 2: Доставено, монтирано и изпитано оборудване
Индикатор 9 Индикатор 3: Сключен договор за визуализация и публичност на проектните резултати
Индикатор 10 Индикатор 4: Изработени и поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 11 Индикатор 5: Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 12 Индикатор 6 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 13 Индикатор 7 Публикувана информация за проекта на уеб-сайта на дружеството
Индикатор 14 Индикатор 8 Сключен договор за одит на проекта
Индикатор 15 Индикатор 9 Подготвен одиторски доклад
Индикатор 16 Индикатор 10: Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 17 Индикатор 11: Реализирани инвестиционни проекти (Определение: брой подкрепени проекти)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз