Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0188-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиция в съвременно оборудване, насочена към модернизиране и оптимизиране на производствено технологичния процес в Обувна Фабрика Бари
Бенефициент: "БАРИ КБК ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: „Инвестиция в съвременно оборудване, насочена към модернизиране и оптимизиране на производствено технологичния процес в Обувна Фабрика Бари ”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 – „Сформиране на екип и разпределение на дейностите”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 – „Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението на проекта”
Подготовка на Дейност 3 - „Визуализация и публичност”
Изпълнение на Дейност 3 - „Визуализация и публичност”
Подготовка на Дейност 4 - Доставка на необходимото оборудване.
Изпълнение на Дейност 4 - Доставка на необходимото оборудване.
Подготовка и изпълнениена Дейност 5 „Счетоводна отчетност и вътрешна оценка”
Подготовка на Дейност 6 „Финансов одит”
Изпълнение на Дейност 6 „Финансов одит”
Дейност 7: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 703 725 BGN
Общ бюджет: 1 172 448 BGN
БФП: 703 469 BGN
Общо изплатени средства: 703 469 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 703 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 703 469 BGN
2015 0 BGN
703 469 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 597 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 597 948 BGN
2015 0 BGN
597 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 520 BGN
2015 0 BGN
105 520 BGN
Финансиране от бенефициента 469 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Формиран екип по проекта
Индикатор 6 Индикатор 2: Подробен времеви график с определени отговорници и срокове за изпълнение
Индикатор 7 Индикатор 3: Изработени отчетни документи за членовете на екипа
Индикатор 8 Индикатор 4: Изработени информационни табели
Индикатор 9 Индикатор 5: Изработени визуализиращи стикери за маркиране на новозакупените машини
Индикатор 10 Индикатор 6: Пуснати в експлоатация нови машини
Индикатор 11 Индикатор 7: Увеличение на дела на собственото производство
Индикатор 12 Индикатор 8: Намаляване на себестойността на единица продукция
Индикатор 13 Индикатор 9: Намаляване на брака и рекламациите в производството
Индикатор 14 Индикатор 10: Увеличаване дела на продажбите за вътрешния пазар
Индикатор 15 Индикатор 11: Увеличаване дела на продажбите за външните пазари
Индикатор 16 Индикатор 12: Намаляване енергоемкостта на производсвтото с 30 %
Индикатор 17 Индикатор 13: Новозакупените машини регистрирани в инвентарната книга на „Бари КБК Груп” ООД
Индикатор 18 Индикатор 14: Изготвен Одиторски доклад от лицензиран експерт счетоводител
Индикатор 19 Индикатор 15: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз