Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0095-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Итом" ООД, чрез внедряване на ново технологично оборудване
Бенефициент: ''ИТОМ'' ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкуретноспособността на ИТОМ ООД, чрез внедряване на ново технологично оборудване.
Дейности: Дейност 1. Изготвяне на тръжна документация
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура
Дейност 3. Доставка на оборудване
Дейност 4. Инсталиране на оборудването
Дейност 5. Визуализация на проекта
Дейност 6. Одит на проекта
Дейност 7. Управление на проекта.
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 313 708 BGN
Общ бюджет: 276 344 BGN
БФП: 193 441 BGN
Общо изплатени средства: 193 441 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 193 441 BGN
2015 0 BGN
193 441 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 164 424 BGN
2015 0 BGN
164 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 016 BGN
2015 0 BGN
29 016 BGN
Финансиране от бенефициента 84 640 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 “Проведени процедури за избор на изпълнител по ПМС 55/2007 г. ”
Индикатор 8 Брой поставени информационии табели за визуализация на дейностите по проекта”
Индикатор 9 „Брой предадени месечни отчети за проследяване на напредъка по проекта”
Индикатор 10 (Д) Реализирани инвестиционни проекти в "Итом" ООД
Индикатор 11 (Д) Въведени нови технологии/продукти - нови технологии 3/ нови продукти - 1
Индикатор 12 (Д) Увеличаване на експорта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз