Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0208-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление на ЕТ "Дианжели-Ангел Ангелов'
Бенефициент: ЕТ "ДИАНЖЕЛИ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление на ЕТ ДИАНЖЕЛИ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Дейности: Дейност 1: Управление и отчетност на проекта.
Дейност 2: Избор на изпълнител за доставка на метериални активи.
Дейност 3: Закупуване и доставка на дълготрайни материални активи
Дейност 5: Визуализация на проекта.
Дейност 6: Одит на проекта.
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 543 753 BGN
Общ бюджет: 776 778 BGN
БФП: 543 745 BGN
Общо изплатени средства: 543 744 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 543 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 108 751 BGN
2014 434 993 BGN
2015 0 BGN
543 744 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 462 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 438 BGN
2014 369 744 BGN
2015 0 BGN
462 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 313 BGN
2014 65 249 BGN
2015 0 BGN
81 562 BGN
Финансиране от бенефициента 233 037 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Подписани договори с подизпълнители
Индикатор 7 Закупени и въведени в експлоатация нови машини в резултат на проекта
Индикатор 8 информационни табели и рекламни материали
Индикатор 9 (Д) Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 10 (Д) Увеличени приходи от продажби, по-добър финансов резултат
Индикатор 11 (Д) Намалена себестойност
Индикатор 12 (Д) Приходи от износ
Индикатор 13 (Д) Увеличен пазарен дял /привлечени нови клиенти/
Индикатор 14 (Д) Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз