Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0247-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Екологични технологии
Бенефициент: ''ЕКО -ТЕХ'' ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: „Екологични технологии“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик/ци на оборудване и софтуер”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и софтуер”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Дейности за визуализация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Одит”
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 „Вътрешен мониторинг и контрол”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 218 722 BGN
Общ бюджет: 269 834 BGN
БФП: 188 884 BGN
Общо изплатени средства: 188 884 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 188 884 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
188 884 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 160 551 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 551 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 333 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 333 BGN
Финансиране от бенефициента 93 738 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Сформиран екип за организация и управление на проекта
Индикатор 6 Индикатор 2: Сключен/и договор/и с избрания/те доставчик/ци на планираното за закупуване оборудване и софтуер
Индикатор 7 Индикатор 3: Доставени, монтирани и тествано в производствени условия оборудване и софтуер
Индикатор 8 Индикатор 4: Визуализационна табела; Визуализационни стикери; Информация в Internet
Индикатор 9 Индикатор 5: Договор със сертифициран одитор; Доклад от проведен одит;
Индикатор 10 Индикатор 6: Протоколи от срещи за оценка на напредъка в хода на дейностите; Протоколи от срещи за анализ на риска;
Индикатор 11 Въведени нови технологии/продукти (общ брой) в Еко - Тех


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз