Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0090-C0001
Номер на проект: К-26-Б-38/05.09.2013
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Бергон Интернет ЕООД
Бенефициент: ''БЕРГОН ИНТЕРНЕТ'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на БЕРГОН ИНТЕРНЕТ ЕООД
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип
Дейност 2 Подбор и договаряне с доставчик на GPON оборудване.
Дейност 3 Подбор и договаряне с доставчик на концентратор за терминиране на достъп на абонати.
Дейност 4 Доставка на GPON оборудване
Дейност 5 Доставка и инсталация на концентратор за терминиране на достъп на абонати
Дейност 6 Изготвяне на отчет за разходите
Дейност 7 Визуализация
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 839 326 BGN
Общ бюджет: 1 403 812 BGN
БФП: 824 327 BGN
Общо изплатени средства: 824 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 824 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 824 327 BGN
2015 0 BGN
824 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 700 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 700 678 BGN
2015 0 BGN
700 678 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 123 649 BGN
2015 0 BGN
123 649 BGN
Финансиране от бенефициента 589 865 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Нарастване на дълготрайните материални активи на фирмата.
Индикатор 5 Нововъведени услуги
Индикатор 6 Нарастване на производствения капацитет
Индикатор 7 Нарастване броя на абонатите на фирмата в резултат реализацията на проекта
Индикатор 8 Намаляване на разходите за поддръжка на мрежата
Индикатор 9 Повишаване на средните скорости на предлаганата интернет услуга
Индикатор 10 Повишена енергийна ефективност на фирмата
Индикатор 11 Създадени инвестиции по проекта
Индикатор 12 (Д) Въведени нови технологии
Индикатор 13 (Д) Въведени нови продукти
Индикатор 14 (Д) Повишено качество на услугата / намаляване на авариите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз