Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0529-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиране в производствено оборудване в "Агат-56" ЕООД
Бенефициент: "Агат-56"ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Инвестиране в производствено оборудване в Агат-56 ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготовка на техническа спецификация и документи за избор на изпълнител съгл.ПМС 55 за доставка на необходимото оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Публикуване на обява за набиране на оферти за доставка на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Събиране и оценка на получените оферти
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Сключване на договор с избрания изпълнител
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Инсталиране на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Обучение на персонал за работа с новото оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Заключителни дейности-подготовка на финален финансов и технически доклад
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Популяризиране на резултатите от проекта и визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ко Одит" ООД
АКТАВИТИ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 263 270 BGN
Общ бюджет: 368 584 BGN
БФП: 258 009 BGN
Общо изплатени средства: 258 006 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 258 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 000 BGN
2013 0 BGN
2014 206 006 BGN
2015 0 BGN
258 006 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 200 BGN
2013 0 BGN
2014 175 105 BGN
2015 0 BGN
219 305 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 800 BGN
2013 0 BGN
2014 30 901 BGN
2015 0 BGN
38 701 BGN
Финансиране от бенефициента 112 830 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Съкращаване сроковете за изпълнение на поръчките
Индикатор 6 Индикатор 2: Намаляване на рекламациите
Индикатор 7 Индикатор 3: Намаляване на себестойността поради по-производително оборудване
Индикатор 8 Индикатор 4: Въведени нови услуги(рязане, огъване) и нов продукт за клиентите(стълбове за улично осветление)
Индикатор 9 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз