Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0518-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стабилност, устойчивост и конкурентоспособност сега и в бъдеще!
Бенефициент: ЛЮПИЖЕ БЪЛГАРИЯ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: “Стабилност, устойчивост и конкурентоспособност сега и в бъдеще!”
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2 Избор на доставчици
Дейност 3 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването
Дейност 4 Визуализация и популяризиране на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Дейност 5 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 205 352 BGN
Общ бюджет: 285 890 BGN
БФП: 200 123 BGN
Общо изплатени средства: 200 123 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 200 123 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
200 123 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 170 105 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 105 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 018 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 018 BGN
Финансиране от бенефициента 88 008 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 5 Проведена процедура открит избор
Индикатор 6 договори с избраните доставчици
Индикатор 7 Доставени и въведени в експлоатация нови ДМА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз