Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0265-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Роботизиране на заваръчните процеси в „Джоди“ ООД
Бенефициент: "Джоди" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: „Роботизиране на заваръчните процеси в „Джоди“ ООД“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на Роботизирани заваръчни системи ”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Закупуване, доставка и монтаж на Роботизирани заваръчни системи”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Дейности за визуализация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Одит”
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 „Вътрешен мониторинг и контрол”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 301 350 BGN
Общ бюджет: 423 455 BGN
БФП: 296 419 BGN
Общо изплатени средства: 296 419 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 296 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 296 419 BGN
2015 0 BGN
296 419 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 251 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 251 956 BGN
2015 0 BGN
251 956 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 463 BGN
2015 0 BGN
44 463 BGN
Финансиране от бенефициента 129 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Индикатор 1: Сформиран екип за организация и управление на проекта.
Индикатор 8 Индикатор 2: Сключен договор с избрания доставчик на планираното за закупуване оборудване
Индикатор 9 Индикатор 3: Доставени, монтирани и тествани Роботизирани заваръчни системи;
Индикатор 10 Индикатор 4: Визуализационна табела; Визуализационни стикери;
Индикатор 11 Индикатор 5: Договор със сертифициран одитор; Доклад от проведен одит;
Индикатор 12 Индикатор 6: Протоколи от срещи за оценка на напредъка в хода на дейностите; Протоколи от срещи за анализ на риска;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз