Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0381-C0001
Номер на проект: К-26-А-44/01.07.2013 г.
Наименование: Модернизация и оборудване на фирма „Анастас Анчев” ЕООД за повишаване конкурентоспособността на предприятието
Бенефициент: ''АНАСТАС АНЧЕВ'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Модернизация и оборудване на фирма „Анастас Анчев” ЕООД за повишаване конкурентоспособността на предприятието
Дейности: Дейност 0; Подготвителна дейност
Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на доставчици
Дейност 2: Доставка и монтаж на технологичното оборудване
Дейност 3: Визуализация и информационно обслужване
Дейност 4: Одит на проекта
Дейност 5: Отчитане на проекта
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 099 BGN
Общ бюджет: 284 678 BGN
БФП: 199 274 BGN
Общо изплатени средства: 199 274 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 199 274 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
199 274 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 169 383 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 891 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 891 BGN
Финансиране от бенефициента 85 758 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Изготвено искане за 20 % авансово плащане и банкова гаранция до края на 1-ви месец от началото на проекта Функциониращ екип Система за вътрешен мониторинг и контрол
Индикатор 6 Одобрен доклад от оценителната комисия Сключени договори с доставчиците
Индикатор 7 Внедряване на ново оборудване
Индикатор 8 Оповестено съфинансирането по проекта
Индикатор 9 Изготвен и заверен одитен доклад
Индикатор 10 Изготвен и подаден за одобрение Финален технически и Финансов отчет
Индикатор 11 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)
Индикатор 12 Индикатор 9: Повишена производителност на труда (Приходи/ бр. заети)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз