Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социализация чрез образователна интеграция
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО - РУМЪНСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да допринесе за подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на децата и учениците от етническите малцинства и за тяхната успешна ранна социализация
Дейности: Дейност №1 Управление изпълнението на проекта.
Дейност №2 Подобряване на външната и вътрешната среда на детските градини и училищата - партньори по проекта Информираност на местната общност относно целите и резултатите от проекта
Дейност №3 Провеждане на Обучение 3. Допълнителна подготовка и адаптация на децата от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас
Дейност №4 Създаване на клубове по интереси за учениците от училищата-партньори по проекта Обезпечаване на административното и техническо изпълнение на проекта, както и работата на клубовете.
Дейност №5 Подготовка и допълнителни занимания за учениците от I – IV клас, за които българският не е майчин език. Подпомагане работата на клубовете
Дейност №6 6. Обучение и подготовка на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда Формиране на позитивни нагласи към културното многообразие и желание за неговото опознаване.
Дейност №7 Работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебния процес Провеждане на публично събитие, на което представителите на целевата група ще представят придобитите умения по време на работата си в клубовете
Дейност №8 Дейности по информираност и публичност Информираност на местната общност относно дейностите и резултатите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 352 428 BGN
Общ бюджет: 323 456 BGN
БФП: 323 456 BGN
Общо изплатени средства: 323 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 70 485 BGN
2013 113 206 BGN
2014 147 349 BGN
2015 - 7 583 BGN
323 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 274 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 912 BGN
2013 96 225 BGN
2014 125 247 BGN
2015 - 6 446 BGN
274 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 573 BGN
2013 16 981 BGN
2014 22 102 BGN
2015 - 1 138 BGN
48 518 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз