Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0002-C0001
Номер на проект: 12-11-2
Наименование: Повишаване ефективността на работа в Община Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 26.10.2012
Дата на приключване: 26.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване организацията на работа за повишаване на ефективността на администрацията
Дейности: Дейност 1 – Дейности за организация, управление и отчитане на проекта Ежемесечни срещи на екипа – екипът на Проекта ще провежда срещи за разпределение на задачите при изпълнение на дейностите, осъществяване на постоянен контрол за спазване на времевия график, целесъобразното разходване на средствата и отчитане на резултатите от проведените вече дейности. Ще се отчитат пропуските, допуснати при организирането на дейностите, ще се отбелязват положителните резултати и добрите практики. Ще се водят протоколи от работните срещи на екипа със срокове и отговорници на предстоящите събития. Контрол на процедурите за избор на изпълнители, съгласно Закона за обществени поръчки, които ще се организират по Дейност 2. Отчитане на проекта – Изготвяне на финансови и технически отчети и подаване на документи за сертифициране и верифициране на разходите. Отчитането на проекта ще се извърши в съответствие с изискванията на Управляващия орган и ОП “Административен капацитет”.
Дейност 2 – Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители • Подготовка на документация за провеждане на конкурсите. • Обявяване и провеждане на конкурси за изпълнители. • Сключване на договори с изпълнителите В съответствие с изискванията на ЗОП и ОПАК ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнител за дейностите от проекта. Ще се разработи тръжна документация, ще се обявят процедурите, за да бъдат избрани изпълнителите. От получените оферти, изготвени на основата на предварителни технически задания, се очаква да се проведат една тръжна процедура чрез „открит конкурс” за избор на изпълнител за разработване на функционален анализ и всички останали – експерт по ЗОП, организатор на събития и дейности за информация и публичност ще бъдат избрани чрез директно възлагане, тъй като съгласно получените предварителни оферти стойността на поръчките не надвишава 15 000 лева без ДДС.
Дейност 3 - Извършване на функционален анализ на общинската администрация Извършването на функционалния анализ ще се базира върху Единната методология за функционален анализ и Наръчника към нея, разработени по проект на МДААР по подприоритет 1.1. на ОПАК. Функционалният анализ представлява процес на изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на отделна административна структура чрез използването на различни методи. В конкретния случай ще се използват методите: проучване на документи и информация, анкетни проучвания и провеждане на фокус групи. Тази дейност ще се извърши на няколко етапа: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ –След като бъде избран изпълнител ще се проведе среща с екипа на проекта, ще се уточни акцента на анализа, заинтересованите страни, времеви график, комуникационнен план и разпределение на задачите. Етап 2: Провеждане на функционалния анализ – ще се извърши чрез проучване на документи и информация предоставена от община Силистра, провеждане на анкети на служители от различни нива на същата и провеждане на фокус групи. Фокус групите ще бъдат две – от представители на ръководния състав и от служители. Те ще се състоят от по 10 човека, за прозрачно съгласуване на работния процес. Ще се проведат на неутрално място, където участниците ще бъдат извън работното си място и ще се съсредоточат единствено върху поставените въпроси и проблеми. Фокус групите ще обсъдят работния вариант на направения анализ и получените резултати, след което изпълнителят ще пристъпи към изготвяне на анализа. Етап 3: Приключване на функционалния анализ – На този етап от анализа ще се изготви план за действие както и проект на доклад. Ще се бъде организирана работна среща с ръководния състав на администрацията, на която ще се обсъди доклада. Работната среща ще се проведе извън общинската администрация, за да се осигури необходимата обстановка за обсъждане на проекто доклада. Направените от фокус групите предложения, препоръки и забележки също ще бъдат взети предвид от изпълнителя при окончателното изработване на функционалния анализ. Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението – За да се популяризира проведения функционален анализ, ще бъде организирана една презентация на PowerPoint пред служителите на общинската администрация.
Дейност 4 – Провеждане на информационна кампания Провеждане на информационна кампания /1 бр./ имаща за цел да популяризира резултатите от проведените дейности по проекта сред гражданството. За един ден в рамките на по един час на различни места в града ще се обособява кът на проекта, като част от екипа му ще предоставя информационни материали, а за лицата проявяващи по – голям интерес ще се предоставя допълнителна информация. • Отпечатването на 1000 бр. календари за предстоящата календарна година ще съдържат снимков материал от проведените дейности по Проекта и кратка информация за целта на Програмата и Проекта. Те ще имат за цел допълнителна популяризация на Проекта и ще се разпространят сред общини, граждани, институции и организации имащи отношение по проблематиката свързана с Проекта. • Антистрес фигурки – топки /2000 бр./, на които ще бъдат отпечатани задължителните елементи на ОПАК и надпис „Топката е в теб”. Те ще се раздават на гражданите заедно с вестника. Целта е да се предизвика засилване на гражданската позиция и да се включат възможно най-много заинтересовани страни в процесите на управление и в повишаването на прозрачността на администрацията. • Отпечатване на вестник /2000 бр./, в който ще се публикува информация за програмата, проекта и част от направения функционален анализ на Община Силистра. Вестникът ще има за цел да направи резултатите и изводите от анализа достъпни за обществеността и ще се разпространяват по време на информационната кампания, в информационния център на общината и по определени места за продажба на вестници и списания.
Дейност 5 - Привеждане на вътрешните правила в съответствие с направените при анализа изводи След изготвяне на окончателния анализ и направените препоръки за подобряване на ефикасността, ефективността и оптимизиране на функциите и организационното структуриране, ще се извърши актуализация на вътрешните правила в организацията. Ще бъдат разгледани, коригирани и актуализирани минимум 3 бр. вътрешни правила. След актуализирането ще бъде подготвен и издаден „Наръчник с вътрешни правила”. Ще бъде проведено обучение на ръководния състав на общинската администрация за прилагането на актуализираните вътрешните правила, в което ще вземат участие 25 служителя от администрацията. „Наръчника с вътрешните правила” ще бъде раздаден на ръководния екип по време на обучението. Той ще спомага за процеса на запознаване на екипа с новите правилата. От своя страна ръководителите ще информират и предоставят на всеки един от служителите „Наръчник с вътрешни правила”. За тази дейност ще бъдат отпечатани 200 бр. наръчници, като в това число се включват и кметствата в Община Силистра.
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност За да се изпълнят задължителните изисквания на Оперативна програма „Административен капацитет” за информация и публичност по време на проекта ще се извърши: • Встъпителна пресконференция, която ще се проведе за началото на проекта. Ще бъдат поканени медии, общински съветници. В залата ще се постави банер с информация за проекта според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”. • Отпечатване на дипляна в началото на проекта – 1000 бр. с информация за Донора, Програмата и дейностите, цели, очаквани резултати на настоящия проект. Дипляната ще се раздаде на участниците в пресконференцията, ще се разпространява в информационните центрове на общинските администрации, партньори по проекта. • Изработване на банер с информация за ЕС, Програмата и настоящия проект – 1 бр. банерът ще се поставя в залите за пресконференции, кръгли маси, фокус групи и при провеждане на всички събития, свързани с изпълнение на дейностите по проекта. • Публикации в местната преса и сайта на общината – 5 бр. Целта е да се информират гражданите за проведените дейности и постигнатите резултати, както и за предстоящи събития. На всички публикации ще присъстват задължителните атрибути на Програмата и ЕС и настоящия проект. • Отпечатване на дипляна при приключване на дейностите по проекта – 1000 бр. с информация за проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Дипляната ще се раздаде на участниците в пресконференцията за закриване на проекта. • Провеждане на пресконференция за закриване на проекта – на пресконференцията ще се представи общ преглед на извършеното и постигнатото по проекта. Ще присъстват местни и национални медии, общински съветници. В залата ще се постави банер с информация за проекта и според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 258 BGN
Общ бюджет: 104 048 BGN
БФП: 104 048 BGN
Общо изплатени средства: 104 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 652 BGN
2014 74 396 BGN
2015 0 BGN
104 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 204 BGN
2014 63 237 BGN
2015 0 BGN
88 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 448 BGN
2014 11 159 BGN
2015 0 BGN
15 607 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 4 Брой разработени/ усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 5 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 6 По Дейност 1 - бр. утвърден план график
Индикатор 7 По Дейност 1 - бр. Сключени договора с членовете на екипа
Индикатор 8 По Дейност 1 - бр. проведени срещи с екипа
Индикатор 9 По Дейност 1 - бр. месечни доклади
Индикатор 10 По Дейност 1 - бр. изготвени технически доклади и финансови отчети
Индикатор 11 По Дейност 1 - бр. изготвен годишен доклад
Индикатор 12 По Дейност 1 - бр. изготвен окончателен доклад
Индикатор 13 По Дейност 2 - бр. разработена тръжна документация
Индикатор 14 По Дейност 2 - бр. проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и бр. Директни възлагания
Индикатор 15 По Дейност 2 - бр. избрани изпълнители
Индикатор 16 По Дейност 2 - бр. подписани договори
Индикатор 17 По Дейност 3 - бр. доклад за проведен функционален анализ
Индикатор 18 По Дейност 3 - бр. времеви график
Индикатор 19 По Дейност 3 - Бр. анкетирани служители – колко души работят в общината
Индикатор 20 По Дейност 3 - бр. фокус групи
Индикатор 21 По Дейност 3 - бр. план за действие
Индикатор 22 По Дейност 3 - бр. презентация администрацията
Индикатор 23 По Дейност 4 - бр. информационен ден
Индикатор 24 По Дейност 4 - бр. календари
Индикатор 25 По Дейност 4 - бр. Антистрес фигурки – топки
Индикатор 26 По Дейност 4 - бр. вестници
Индикатор 27 По Дейност 5 - бр. Вътрешни правила
Индикатор 28 По Дейност 5 - бр. Проведено обучение
Индикатор 29 По Дейност 5 - бр. участници в обучението
Индикатор 30 По Дейност 5 - бр. отпечатани наръчници с вътрешни правила
Индикатор 31 По Дейност 6 - бр. Проведени пресконференции
Индикатор 32 По Дейност 6 - бр. Отпечатани диплянки за началото на проекта
Индикатор 33 По Дейност 6 - бр. Отпечатани диплянки за края на проекта
Индикатор 34 По Дейност 6 - бр. Изработени банер
Индикатор 35 По Дейност 6 - бр. Публикации в пресата в местната преса и сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз