Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0016-C0001
Номер на проект: 26-А-465/06.02.2013г.
Наименование: "Разработване на светодиодни осветителни тела"
Бенефициент: "АТРА ЕКСПОРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на идеята е подпомагане развитието на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар, като се развие потенциал за конкурентно и ефективно производство и бизнес, което да допринесе за увеличаване на икономическия ефект и да подпомогне необходимите структурни промени, с оглед постигането на устойчив напредък. Общата цел изцяло се покрива с целта на програма „Развитие на конкурентно способността на българската икономика 2007-2013“ приоритетна ос 1 - „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”;
Дейности: Изработване на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновативен продукт. Изготвяне на технико-икономическо задание, методика за изпитване и изследване на иновативния продукт
Проучване на доставчици, изготвяне на тръжна документация при условията на ПМС 55/2010 и провеждане на търг за доставка на Шприц форми и щанци, необходими за изработване на опитни образци, доставка на консумативи и материали за създаването на опитн
Създаване и финализиране на опитен образец, функционални тестове на иновативния продукт.
Разработване на технология за производство
Разработване на промишлен дизайн
Защита на интелектуалната собственост на национално и международно ниво.
Изработване на бизнес и маркетингов план
Изготвяне на информационна табела на проекта и информационни рекламни брошури на иновативните продукти.
Участие в изложения и панаири за промотиране на иновативния продукт.
Финансов одит на проекта
Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 734 BGN
Общ бюджет: 397 686 BGN
БФП: 314 172 BGN
Общо изплатени средства: 314 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 314 172 BGN
2015 0 BGN
314 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 267 046 BGN
2015 0 BGN
267 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 126 BGN
2015 0 BGN
47 126 BGN
Финансиране от бенефициента 103 866 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Изготвено технико-икономическо задание за иновативния продукт
Индикатор 9 Доставена инструментална екипировка за изработване на опитни образци
Индикатор 10 Готови опитни образци на иновативния продукт
Индикатор 11 Технология за производство на иновативния продукт
Индикатор 12 Фирми заявили интерес към иновативния продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз