Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Мобилно образование в 3D”
Бенефициент: "Биг Брайт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: В тази връзка общата цел на проект „Мобилно образование в 3D” е: Да се повиши конкурентоспособността на „Биг Брайт” ЕООД чрез развитие на иновативна услуга с потенциал за внедряване в икономиката.
Дейности: Разходи за възнаграждение, Командировки в страната Разходи за възнаграждение, Командировки в страната
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Доставка на ДНА за нуждите на проекта, съгласно приложена спецификация Доставка на ДНА за нуждите на проекта, съгласно приложена спецификация
Изготвяне на икономическа и финансова оценка на разработената иновативна услуга Изготвяне на икономическа и финансова оценка на разработената иновативна услуга
Разработване на технология за производство на иновативни триизмерни образователни видео материали Разработване на технология за производство на иновативни триизмерни образователни видео материали
Разработване на интернет страница азработване на интернет страница Разработване на интернет страница азработване на интернет страница
Популяризиране на студиото за производство на иновативни триизмерни образователно видео материали и мобилния образователен център чрез организиране на демонстрации и промоция Популяризиране на студиото за производство на иновативни триизмерни образователно видео материали и мобилния образователен център чрез организиране на демонстрации и промоция
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 335 606 BGN
Общ бюджет: 316 811 BGN
БФП: 285 130 BGN
Общо изплатени средства: 285 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 285 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 285 130 BGN
2015 0 BGN
285 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 242 361 BGN
2015 0 BGN
242 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 770 BGN
2015 0 BGN
42 770 BGN
Финансиране от бенефициента 37 290 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 Брой създадени студиа за производство на иновативни триизмерни образователни видео материали
Индикатор 5 Брой разработени технологии за създаване на триизмерни образователни видео материали
Индикатор 6 Брой разработени интерактивни и 3D информационни и образователни видео материали
Индикатор 7 Брой разработени мобилни образователни центрове за триизмерни демонстрации на видео материали
Индикатор 8 Брой създадени иновативни интерактивни услуги за мобилно обучение
Индикатор 9 Брой разработени базистни и специализирани обучителни програми
Индикатор 10 Брой разработени методики за измерване на ефективността от приложението на иноватвните триизмерни видео материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз