Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0158-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Каталитични материали за фотоелектрично разлагане на вода"
Бенефициент: "МАКРО-ГЕ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектната идея е разработването на високоефективни, иновативни каталитични материали и последващото им внедряване в икономиката на базата на натрупан опит и иновативен потенциал на фирмата кандидат по процедурата „Макро ГЕ” ООД и нейният екип.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки
Разходи за такси за регистрация на патент и регистрация на промишлен дизайн Разходи за такси за регистрация на патент и регистрация на промишлен дизайн
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове
Разходи за анализи на лабораторните модели Разходи за анализи на лабораторните модели
Разходи за създаване или финализиране на опитен образец Разходи за създаване или финализиране на опитен образец
Разходи за защита на интелектуална собственост Разходи за защита на интелектуална собственост
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове Разходи за наемане на изложбена площ, щандове
Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Наем на лаборатория от ≈ 20 кв.м., Наем на лаборатория от ≈ 20 кв.м.,
Разходи за консултантски услуги Разходи за консултантски услуги
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разходи за организация и управление Разходи за организация и управление
Разходи за разработване на технологии за производство Разходи за разработване на технологии за производство
Придобиване на ДМА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 340 686 BGN
Общ бюджет: 175 201 BGN
БФП: 157 681 BGN
Общо изплатени средства: 270 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 137 BGN
2013 79 085 BGN
2014 123 346 BGN
2015 0 BGN
270 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 917 BGN
2013 67 223 BGN
2014 104 844 BGN
2015 0 BGN
229 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 221 BGN
2013 11 863 BGN
2014 18 502 BGN
2015 0 BGN
40 585 BGN
Финансиране от бенефициента 37 579 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Изготвени програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания
Индикатор 10 Изготвена икономическа, финансова и техническа оценка по проекта
Индикатор 11 Закупено оборудване за целите на проекта
Индикатор 12 Изготвен бизнес план - (ако е приложимо за проекта), т.е. ако се предвижда по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз