Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0148-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Виброенергия"
Бенефициент: "ВИБРОМАГНЕТИКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, посредством „подобряване на българската иновационна система чрез подкрепа за иновационна дейност и подобряване на проиновативната ифраструктура”. Успешното му реализиране ще повлияе и върху конкурентоспособността на останалите фирми в сферата на иновациите. Ще ги стимулира да бъдат по-активни в търсенето на възможности за въвеждане на иновации и високи технологии чрез разработване на иновативни продукти, процеси и услуги със защитени патентни права на индустриалната собственост на национално и световно ниво.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя. Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя.
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Kомплексен маркетингов план за пазарна реализация Kомплексен маркетингов план за пазарна реализация
3D CAD-CAM проектиране и дизайн на отделните детайли и комплексен триизмерен дизайн на прототипа 3D CAD-CAM проектиране и дизайн на отделните детайли и комплексен триизмерен дизайн на прототипа
Инструментални работни чертежи за отделните детайли на работния прототип Инструментални работни чертежи за отделните детайли на работния прототип
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални улуги, енергия) Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални улуги, енергия)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 231 390 BGN
Общ бюджет: 240 936 BGN
БФП: 216 842 BGN
Общо изплатени средства: 216 842 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 966 BGN
2014 115 877 BGN
2015 0 BGN
216 842 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 821 BGN
2014 98 495 BGN
2015 0 BGN
184 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 145 BGN
2014 17 382 BGN
2015 0 BGN
32 526 BGN
Финансиране от бенефициента 25 710 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Сформиран екип за управление и отчитане на проекта
Индикатор 8 Наето помещение за изпълнението на проекта
Индикатор 9 Назначен експертен екип за изпълнение на дейностите по проекта
Индикатор 10 Доставен и инсталиран софтуерен пакет, включващ софтуерни модули
Индикатор 11 Създаден 3D дизайн на отделните детайли на работния прототип
Индикатор 12 Направен цялостен триизмерен комплексен дизайн на прототипа
Индикатор 13 Изработени инструментални работни чертежи за отделните детайли на работния прототип
Индикатор 14 Доставени детайли за монтаж и окомплектовка на работен прототип
Индикатор 15 Създаден работен прототип
Индикатор 16 Доставено лабораторно оборудване
Индикатор 17 Проведени лабораторни измервания и тестове на работния прототип
Индикатор 18 Изготвена технологична документация, указваща етапи и дейности необходими за внедряване или серийно производство
Индикатор 19 Поставени информационна табела за визуализация, познавателни знаци и стикери за визуализация
Индикатор 20 Ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз