Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0156-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инструменти за динамична рекоснтрукция на обекти и сцени с използване на епиполярна геометрия"
Бенефициент: "КАД БЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Подпомагане на развойната дейност в стартиращо иновативно предприятие от приоритетна за българската икономика област на иновации – информационни технологии
Дейности: Дейност 1: Подготовка за реализация на проекта Под-дейност 1.1. Организацията на изпълнението и дейностите по проекта Под-дейност 1.2. Набиране на квалифициран персонал – според формулираните функции и търсени квалификация и умения 1. Възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на един експерт 2. Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал 3. Командировки в страната и чужбина
Дейност 2. Закупуване, доставка и инсталиране на необходимите програмни средства - ДНА
Дейност 3. Закупуване, доставка и инсталиране на необходимия хардуер - ДМА
Дейност 4. Организация на работните помещения – вкл. сключване на договор за наем и инсталиране на закупеното оборудване Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални улуги, енергия)
Дейност 5. Прецизиране на математическите доказателства, разработване, усъвършенстване и завършване на програмния продукт
Дейност 6. Под-дейност 2.1. Разработване на детайлен математически анализ за прецизиране на математическите доказателства, допълнителни математически изследвания за евентуални нови следствени резултати
Дейност 7. Под-дейност 2.2. Разработване и усъвършенстване на реализиращите новооткритите математически зависимости софтуерни модули
Дейност 8. Изготвяне на икономическа и финансова оценка
Дейност 9. Подготовка на съпътстващи продукта ресурси: тестови и демонстрационни примери за приложението му, вкл. Hands On Test Drive
Дейност 10. Разработване на методика за измерване на точност и бързодействие на иновативния софтуер Разработване на математически модел за целите на разработвания иновативен софтуер; Разработване на методика за измерване на точност и бързодействие на иновативния софтуер
Дейност 11. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка Изработване на интерактивен интернет сайт; Двуезични информационни брошури, от които се изработват хартиени макети, начертани с иновативния софтуер
Дейност 12. Разработване на бизнес план за развитие на компанията - финансово-икономически анализи и прогнози за 10-годишен период. Разработване на бизнес план; Разработване на маркетинг план за пазарна реализация
Дейност 13. Организиране на демонстрации пред целеви аудитории Наем зала и техника - целева демонстрация на функционалността на иновативния софтуер като пасивен 3Д скенер с приложение в в архитектурата, археологията и машиностроенето; Наем зала и техника за целева демонстрация на специални възможности на софтуера - сензор за откриване на движение на обекти върху подвижен фон.;
Дейност 14. Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец Наем на помещения за работата на екипа от програмисти
Дейност 15. Одит и заверка на разходите по проекта
Дейност 16. Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 362 853 BGN
Общ бюджет: 284 182 BGN
БФП: 255 764 BGN
Общо изплатени средства: 254 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 255 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 636 BGN
2014 189 335 BGN
2015 0 BGN
254 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 217 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 791 BGN
2014 160 935 BGN
2015 0 BGN
216 726 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 845 BGN
2014 28 400 BGN
2015 0 BGN
38 246 BGN
Финансиране от бенефициента 40 317 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Готов за пазарна реализация, преминал алфа и бета тестове продукт, заедно със съпътстващите го средства за поддръжка, вкл. демонстрационни модули и hands-on test drive
Индикатор 10 Закупено специализирано оборудване – ДМА
Индикатор 11 Закупен специализиран софтуер - ДНА
Индикатор 12 Приведени математически доказателства: детайлен математически анализ
Индикатор 13 Изготвена икономическа и финансова оценка
Индикатор 14 Маркетингова стратегия и план за пазарна реализация
Индикатор 15 Бизнес план
Индикатор 16 Инфорационни и промоционални материали
Индикатор 17 Интерактивен интернет сайт за продукта
Индикатор 18 Презентационни събития
Индикатор 19 Специализирани публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз